สรุปดูงาน IT รพ.ลำปาง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปดูงาน IT รพ.ลำปาง by Mind Map: สรุปดูงาน IT รพ.ลำปาง

1. สิ่งที่เห็นในหน่วยงาน1

1.1. ห้องอบรมIT

1.1.1. Input

1.1.1.1. ผู้ให้บริการ

1.1.1.1.1. ลงทะเบียนประชุม/อบรม

1.1.1.1.2. เตรียมสือให้พร้อม

1.1.1.1.3. อาหาร/เครื่องดื่ม

1.1.1.2. ผู้รับบริการ

1.1.1.2.1. มาตรงเวลา

1.1.1.2.2. สื่อ/อุปกรณ์

1.1.2. Process

1.1.2.1. ผู้ให้บริการ

1.1.2.1.1. หัวข้อที่จะสอน

1.1.2.1.2. ความรู้อื่นๆ

1.1.2.2. ผู้รับบริการ

1.1.2.2.1. ความรู้ตรงตามที่ต้องการ

1.1.3. Output

1.1.3.1. ผู้ให้บริการ

1.1.3.1.1. สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ใช้ได้จริงในหน่วยงาน

1.1.3.2. ผู้รับบริการ

1.1.3.2.1. สามารถนำความรู้ไปใช้ในหน่วยงานได้

1.1.3.2.2. สามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลในหน่วยงานของตนเองได้

1.1.3.2.3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาหน่วยงานของตนได้

2. สิ่งที่เห็นในหน่อยงาน2

2.1. เวชรเบียน

2.1.1. Input

2.1.1.1. ผู้ให้บริการ

2.1.1.1.1. ทำประวัติผู้ป่วย

2.1.1.1.2. แจ้งสิทธิการรักษา

2.1.1.1.3. ค้นหาประวัติ

2.1.1.1.4. พิมพ์ใบนำทาง

2.1.1.2. ผู้รับบริการ

2.1.1.2.1. แสดงตัวตน

2.1.1.2.2. ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่

2.1.1.2.3. พบเจ้าหน้าที่ตามใบนำทาง

2.1.2. Process

2.1.2.1. ผู้ให้บริการ

2.1.2.1.1. แจ้งห้องตรวจแก่ผู้ป่วย

2.1.2.2. ผู้รับบริการ

2.1.2.2.1. ไปตามห้องที่แจ้ง

2.1.3. Output

2.1.3.1. ผู้ให้บริการ

2.1.3.1.1. บันทึกข้อมูล

2.1.3.2. ผู้รับบริการ

2.1.3.2.1. จ่ายเงิน

2.1.3.2.2. รับยา

2.1.3.2.3. กลับบ้าน

3. สิ่งที่เห็นในหน่อยงาน3

3.1. Kiosk

3.1.1. Input

3.1.1.1. ผู้ให้บริการ

3.1.1.1.1. แนะนำการใช้งาน

3.1.1.2. ผู้รับบริการ

3.1.1.2.1. เสียบบัตรประชาชน

3.1.1.2.2. ใช้ได้เฉพาะผู้ที่เคยมีประวัติแล้ว

3.1.1.2.3. ไปตามใบนำทาง

3.1.2. Process

3.1.2.1. ผู้ให้บริการ

3.1.2.1.1. ตรวจว่าผู้รับบริการทำถูกต้องหรือไม่

3.1.2.1.2. แนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ใช้ไม่ค่อยเป็น

3.1.2.2. ผู้รับบริการ

3.1.2.2.1. สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ให้บริการเพิ่มเติมค่ะไม่เข้าใจ

3.1.3. Output

3.1.3.1. ผู้ให้บริการ

3.1.3.1.1. ลดภาระเจ้าหน้าที่

3.1.3.1.2. ลดเวลา

3.1.3.1.3. ลดขั้นตอน

3.1.3.1.4. ความแออัดของคนไข้

3.1.3.2. ผู้รับบริการ

3.1.3.2.1. สะดวกสบาย

3.1.3.2.2. ไม่ต้องรอคิวนาน

3.1.3.2.3. มีความถึงพอใจในการรับบริการ