Môn đường lối

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Môn đường lối by Mind Map: Môn đường lối

1. câu 4 đường lối chống thực dân Pháp (1945-1954)

1.1. kết quả

1.1.1. Về chính trị

1.1.1.1. đảng ra hoạt động, tăng cường sự lãnh đạo đối với cuộc kháng chiến

1.1.1.2. bộ máy chính quyền củng cố

1.1.1.3. khối đại đoàn kết phát triển

1.1.1.4. chính sách ruộng đất được triển khai từng bước, thực hiện khẩu hiệu người cày có ruộng

1.1.2. Về quân sự

1.1.2.1. cuối năm 1952, 6 bộ binh, 1 công binh pháo binh, giành chiến thắng ở, trung du, thượng lào, hà nam ninh, hòa bình, tây bắc, điện biên phủ 7-5-1954

1.1.3. về ngoại giao

1.1.3.1. ngày 8-5-1954, hội nghị quốc tế chấm dứt chiến tranh đông dương (Giơ-ne-vơ) khai mạc, 20-7-1954, các văn bản ở Giơ-ne-vơ được kí kết, chấm dứt chiến tranh ở đông dương, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi

1.2. Ý nghĩa lịch sử

1.2.1. Đối với nước ta

1.2.1.1. Đã là thất bại, thực dân Pháp, được Mỹ giúp, mức độ cao, công nhận chủ quyền của đông dương

1.2.1.2. giải phóng miền bắc, giúp miền bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội

1.2.1.3. tăng, tự hào dân tộc VN, uy tín VN trên trường quốc tế

1.2.1.4. cổ vũ phong trào giảo phóng dân tộc trên toàn TG

1.2.1.5. tăng thêm lực lượng cho xã hội chủ nghĩa, cách mạng thế giới

1.2.1.6. sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ, thuộc địa của Pháp

1.3. Nguyên nhân thắng lợi

1.3.1. Có sự lãnh đạo, Đảng, đường lối kháng chiến đúng đắn

1.3.2. Sự đoàn kết toàn dân, xây dựng khối liên minh công-nông-tri thức

1.3.3. Có lực lượng vũ trang gồm ba quân do Đảng lãnh đạo

1.3.4. có chính quyền dân chủ nhân dân, do dân, vì dân , làm công cụ tổ chức toàn dân kháng chiến và xây dựng chế độ mới

1.3.5. có sự chung tay của ba dân tộc, có sự giúp sức của TG, liên xô, các dân tộc yêu chuộng hòa bình, các nước theo xã hội chủ nghĩa, công dân tiến bộ Pháp

1.4. Bài học kinh nghiệm

1.4.1. 1- Đề ra đường lối đúng đắn, quán triệt cho toàn nhân dân thực hiện

1.4.2. 2- nhiệm vụ tập trung chính là chống đế quốc, kết hợp chống đế quốc và xây dựng chủ nghĩa dân chủ nhân dân, gây mầm móng cho chủ nghĩa xã hội

1.4.3. 3- thực hiện phương châm xây dựng chế độ mới, xây dựng hậu phương

1.4.4. 4- quán triệt tư tưởng kháng chiến gian khổ lâu dài, chủ động đề ra nghệ thuật quân sự sáng tạo, kết hợp chiến tranh quân sự + ngoại giao

1.4.5. 5- Tăng cường xây dựng đảng, nâng cao sức chiến đấu, hiệu lực chiến đấu của Đảng trong chiến tranh