Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Els mítes by Mind Map: Els mítes

1. Quines preguntes ens fem?preguntes fonementals

1.1. com va començar la vida? i la terra? i els humans?

1.2. Per què morim? Tot s'acaba amb la mort?

1.3. Té sentit la nostra vida?

1.4. Hi ha una realitat primera? Hi ha algú superior a l'home i la dona?

1.5. Per què puc pregunar-me qui soc?

1.6. Els animals pensen com jo?

2. Quines respostes donem?

2.1. respostes mítiques

2.1.1. mites

2.1.1.1. característiques

2.1.1.1.1. relats fantàstics, són intemporals i universals. No es situen en un tems cronológic

2.1.1.2. tipus

2.1.1.2.1. Sobre la creació del món i l'univers

2.1.1.2.2. Sobre l'origen i la història dels deus

2.1.1.2.3. Sobre l'origen de les coses i dels èssers

2.1.1.2.4. Sobre el futur i la fi del món

2.1.1.2.5. Sobre l'origen del mal i la lluita entre el bé i el mal

2.1.1.2.6. Socials

2.1.1.3. mites sagrats(exemples)

2.2. respostes científiques

2.2.1. ciència

2.2.1.1. Estudia realitats comprovables

2.2.1.2. Usa la raó

2.2.1.3. Aporta coneixements objectiu