การรักษาธรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรักษาธรมชาติและสิ่งแวดล้อม by Mind Map: การรักษาธรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แก้ไขมลพิษทางน้ำ

1.1. ควบคุมน้ำที่ออกจากอุตสาหกรรม

1.2. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

1.3. ปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง

1.4. มีการจัดการน้ำอย่างบรูณาการ

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

2.1. ปรับสภาพดิน

2.2. ใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับลักษณะดิน

2.3. ปกคลุมดินให้พ้นการกระทบขของฝนและลม

2.4. การไถพรวนดินให้ถูกต้อง

3. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

3.1. ควรส่งเสริมให้อาคารบ้านเรือนมีการใช้หลอดLED

3.2. ควรจะจำกัดการใช้ไฟฟ้าที่ฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็นลง

3.3. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและแสวงหาแหล่งพลังงาน

3.4. หาวิธีการลดการสูญเสียพลังงานในการเดินสายไฟ