การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม by Mind Map: การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. การแก้ไขมลพิษทางน้ำ

1.1. 1. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

1.2. 2. มีการจัดการน้ำแบบบูรณาการ

1.3. 3. ควบคุมน้ำที่ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม

1.4. 4.. ปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

2.1. 1. ปรับสภาพดิน

2.2. 2.ปกคลุมดินให้พ้นจากการกระทบของฝนและลม

2.3. 3. การไถพรวนดินให้ถูกต้อง

2.4. 4. ใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับลักษณะดิน

3. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

3.1. 1.ร่วมด้วยช่วยกันปลูกป่า

3.2. 2.พยายามป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า

3.3. 3.อย่าให้มนุษย์เข้าไปทำลายป่าได้

3.4. 4.เลือกใช้วัสดุอื่นทดแทนการใช้ไม้

3.5. 5.ใช้ไม้แบบยั่งยืน มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด