การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม by Mind Map: การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. การแก้ไขมลพิษทางน้ำ

1.1. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

1.2. มีการจัดการน้ำแบบบูรณาการ

1.3. ควบคุมน้ำที่ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม

1.4. ปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

2.1. ปรับสภาพดิน

2.2. ปกคลุมดินให้พ้นจากการกระทบของฝนและลม

2.3. การไถพรวนดินให้ถูกต้อง

2.4. ใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับลักษณะดิน

3. การอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน

3.1. การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการสร้างค่านิยมและจิตใต้สำนึกการใช้พลังงาน

3.2. การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าจะต้องมีการวางแผนและควบคุมการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดมีการลดการสูญเสียพลังงานทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบและดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา เพื่อลดการรั่วไหลของพลังงาน เป็นต้น

3.3. การใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และอื่น ๆ

3.4. การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดผอมประหยัดไฟ เป็นต้น

3.5. การเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิง เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทำให้เชื้อเพลิงให้พลังงานได้มากขึ้น