Sự xác định của đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sự xác định của đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn by Mind Map: Sự xác định của đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn

1. khái niệm đường tròn, hình tròn

1.1. Giới thiệu lại về đường tròn, hình tròn ở lớp 6

1.2. Khái niệm đường tròn, hình tròn

2. Cách xác định đường tròn

2.1. vẽ đường tròn khi biết tâm và bán kính

2.2. vẽ đường tròn đi qua 2 điểm phân biệt

2.3. vẽ đường tròn đi qua 3 điểm phân biệt

3. Tâm đối xứng

4. Trục đối xứng