IoT Course 1 (30 tiết)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IoT Course 1 (30 tiết) by Mind Map: IoT Course 1 (30 tiết)

1. Cài tools hỗ trợ lập trình nhúng

1.1. Thực hành

2. Về IoT (3 tiết)

2.1. IoT hardwares

2.2. IoT Networks

2.3. IoT Protocol

2.4. IoT Design

3. Phần cứng hỗ trợ IoT phần 1 (3 tiết)

3.1. Phần cứng của RASP PI

3.1.1. Các chân IO...

3.2. ESP 8266

3.3. Arduino

3.3.1. Chân IO/ phần cứng

3.4. Sensors

3.4.1. I/O

4. Lập trình nhúng với ngôn ngữ Python phần 1 (3 tiết)

4.1. Phần cứng IoT phần 2 (3 tiết)

4.1.1. ESP 8266

4.1.1.1. Ngôn ngữ HTML cơ bản

4.1.1.2. Thực hành trên ESP 8266

4.1.2. Arduino

4.1.2.1. Thực hành trên Arduino

4.2. Thực hành

4.3. Lập trình nhúng với PYthon

4.3.1. Bài tập nhỏ

4.3.2. Chân IO/ phần cứng

5. Lập trình nhúng giap tiếp với API phần 1 (3 tiết)

5.1. Làm quen giao thức HTTP POST/GET

5.2. Cơ bản về lập trình nhúng giao tiếp với API

6. Lập trình nhúng giao tiếp với API phần 2 (3 tiết)

6.1. Giao thức HTTP POST/GET tiếp theo

6.2. Thực hành

7. Cài đặt môi trường và phần mềm cần thiết (3 tiết)

7.1. Cài đặt Linux trên RASP Pi

7.1.1. Thực hành với bài tập

8. Lập trình nhúng với Python phần 2 ( 3 tiết)

8.1. Thực hành

9. Ôn tập kiến thức (3 tiết)

9.1. Bài tập tổng hợp

10. Project nhỏ cuối khóa (3 tiết)