Chiều kích thờ cúng của Phật giáo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chiều kích thờ cúng của Phật giáo by Mind Map: Chiều kích thờ cúng của Phật giáo

1. Tụng kinh

1.1. Diễn ra tại các chùa

1.2. Do các nhà sư thực hiện

1.3. Trong các lễ cầu an, bố thí công quả

2. Thờ Phật tại gia

2.1. Thờ Phật riêng

2.2. Thờ Phật chung với ban thờ Tổ tiên

3. Ăn chay

3.1. Ăn chay trường

3.2. Ăn chay theo kỳ

3.3. Thể hiện quan niệm Từ bi của Phật giáo

4. Lễ bái

4.1. Các tín đồ đến chùa chiền lễ bái

4.2. Trong các lễ sám hối, cầu nguyện

4.3. Thể hiện sự hội nhập sâu rộng của niềm tin Phật giáo