Thành tựu phong kiến

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thành tựu phong kiến by Mind Map: Thành tựu phong kiến

1. Kinh tế

1.1. Nhà Lý

1.1.1. Kinh tế nhà Lý đa phần dựa vào nông nghiệp. Vì binh lính thay nhau về làm ruộng, nên không bị thiếu sức lao động, giúp cho nông nghiệp luôn phát triển.

1.2. Nhà Trần

1.2.1. Kinh tế nhà Trần dựa vào nông nghiệp và để tránh ngập lụt, vua đã sai đắp đê để tránh lụt giúp dân.

1.3. Nhà Lê Sơ

1.3.1. Khác những triều đại trước đó, nhà Lê Sơ dựa vào nông nghiệp, thủ công nghiệp, và thương mại.

2. Giáo dục

2.1. Nhà Lý

2.1.1. Nhà Lý là triều đại đầu tiên có thành lập hệ thống giáo dục. Các khoa thi gọi là Tam giáo, đòi hỏi người thi hiểu rõ về ba đạo Phật, Nho, và Lão.

2.2. Nhà Trần

2.2.1. Nhà Trần bắt đầu mở khoa thi định kỳ, 7 năm một lần, thay vì chỉ mở khoa thi khi cần người tài giỏi như nhà Lý. Nho học cũng phát triển hơn thời Lý.

2.3. Nhà Lê Sơ

2.3.1. Không giống như nhà Lý và Trần, nhà Lê Sơ cho phép tất cả nhân dân đi học, ngoại trừ tội phạm và những người làm nghề ca hát. Nho giáo chiếm vị trí độc tôn.

3. Văn học

3.1. Nhà Lý

3.1.1. Ba bài thơ thể hiện tâm hồn của người Việt Nam là Chiếu dời đô, Phạt Tống lộ bố văn, và Nam quốc sơn hà.

3.2. Nhà Trần

3.2.1. Nhà Trần có những thành tựu văn chương/lịch sử nổi tiếng như Đại Việt Sử Ký và Hịch tướng sĩ.

3.3. Nhà Lê Sơ

3.3.1. Văn học chữ Hán chiếm ưu thế, nổi bật nhất là Bình ngô đại cáo. Vă học cũng phát triển về mặt sử học, y học, và toán học.

4. Nghệ thuật

4.1. Nhà Lý

4.1.1. Nhà Lý đã đóng góp nhiều trong mặt kiến trúc, điêu khắc, và âm nhạc.

4.2. Nhà Trần

4.2.1. Nhà Trần đã kế thừa truyền thống kiến trúc của nhà Lý, với điểm nổi bật là chùa tháp.

4.3. Nhà Lê Sơ

4.3.1. Nhà Lê Sơ đã hồi phục lại văn hoá nghệ thuật sau thời Minh, phát triển nhất là chèo tuồng. Kiến trúc và điêu khắc cũng phát triển mạnh mẽ, nổi bật là cung điện Lam Kinh.