Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quy trình by Mind Map: Quy trình

1. A - Lập tổ Chuyên gia

1.1. 1 - Xây dựng nội dung Đề cương ( đã có)

1.2. 2 - Xây dựng Dự toán chi tiết ( đã có)

1.3. 3 - Công văn xin ý kiến

1.3.1. 1 - Bộ TTTT

1.3.1.1. Nhận phản hồi OK

1.3.2. 2 - Sở TTTT tỉnh QN

1.3.2.1. Nhận phản hồi OK

1.4. 4 - Lập báo cáo thẩm định đề cương và dự toán

1.5. 5 - Lãnh đạo phê duyệt dự án

1.6. 6 - Gửi sở TC phân bổ vốn

2. B - Thuê đơn vị tư vấn

2.1. LẬP TỔ CHUYÊN GIA

2.1.1. I - Xây dựng Đề cương & Dự toán

2.1.1.1. 1 - Lập kế hoạch đấu thầu tư vấn Tư vấn XD Đề cương & Dự toán (chỉ định thầu rút gọn)

2.1.1.2. 2 - Gửi thư mời tư vấn lập Đề cương & Dự toán

2.1.1.3. 3 - Nhận và thẩm định hồ sơ đơn vị Tư vấn XD Đề cương & Dự toán

2.1.1.4. 4 - Lựa chọn đơn vị Tư vấn XD Đề cương & Dự toán

2.1.1.5. 5 - Ký hợp đồng đơn vị Tư vấn XD Đề cương & Dự toán

2.1.2. II - Thẩm tra Đề cương & Dự toán

2.1.2.1. 1 - Lập kế hoạch đấu thầu tư vấn thẩm tra Đề cương & Dự toán (chỉ định thầu rút gọn)

2.1.2.2. 2 - Gửi thư mời tư vấn thẩm tra Đề cương & Dự toán (chỉ định thầu rút gọn)

2.1.2.3. 3 - Nhận và thẩm định hồ sơ đơn vị Tư vấn thẩm tra Đề cương & Dự toán (chỉ định thầu rút gọn)

2.1.2.4. 4 - Lựa chọn đơn vị Tư vấn thẩm tra Đề cương & Dự toán (chỉ định thầu rút gọn)

2.1.2.5. 5 - Ký hợp đồng đơn vị Tư vấn thẩm tra Đề cương & Dự toán (chỉ định thầu rút gọn)

2.1.3. III - Thẩm định Giá

2.1.3.1. 1 - Lập kế hoạch đấu thầu tư vấn Thẩm định Giá (chỉ định thầu rút gọn)

2.1.3.2. 2 - Gửi thư mời tư vấn Thẩm định Giá (chỉ định thầu rút gọn)

2.1.3.3. 3 - Nhận và thẩm định hồ sơ đơn vị Tư vấn Thẩm định Giá (chỉ định thầu rút gọn)

2.1.3.4. 4 - Lựa chọn đơn vị Tư vấn Thẩm định Giá (chỉ định thầu rút gọn)

2.1.3.5. 5 - Ký hợp đồng đơn vị Tư vấn Thẩm định Giá (chỉ định thầu rút gọn)

2.1.4. IV - Lập báo cáo thẩm định đề cương và dự toán

2.1.5. V - Lãnh đạo phê duyệt dự án

2.1.6. VI - Gửi sở TC phân bổ vốn