Lưu trữ - Huệ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lưu trữ - Huệ by Mind Map: Lưu trữ - Huệ

1. TMD

1.1. CÁC GÓI THẦU

1.1.1. XL.01

1.1.1.1. KH LCNT (Tờ trình, QĐ, DSNT, HSMCG)

1.1.1.2. Báo cáo ĐG

1.1.1.3. HSDT

1.1.1.4. Hợp đồng

1.1.2. XL.02

1.1.3. .....

1.2. Pháp lý Dự án

1.2.1. Kế hoạch PCGT

1.2.2. Quyết định thành lập BQL, HĐLCNT, v.v...

1.3. Các file thiết kế từ KNP

1.4. Hành chính

1.4.1. Thư cảm ơn

1.4.2. Biên bản họp với NT

1.4.3. Công văn đi từ BQL

1.4.4. công văn gửi từ email (CTHT, TKT..)

2. THD

3. TBN

4. TBG

5. 313TC

6. TPT

7. Công việc của Huệ

7.1. Biên bản họp với CĐT

7.1.1. 2016

7.1.2. 2017

7.1.3. 2018

7.1.4. 2019

7.2. Báo cáo tuần

7.3. Theo dõi nhân công

7.4. Công việc anh Hồng Anh giao

8. TMD cải tạo

9. Tiến độ các Dự án