V-p-N

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
V-p-N by Mind Map: V-p-N

1. vn

1.1. user a

1.1.1. acc 1

1.1.2. acc 2

1.2. user b

1.2.1. acc 3

1.2.2. acc 4

1.3. user c

1.3.1. acc 5

1.3.2. acc 6

1.3.3. giá tiền

1.4. pc 1

1.4.1. user d

1.4.1.1. acc 7

1.4.1.2. acc 8

1.4.2. nguyên nhân vì sao có nó

2. us

2.1. pc 1

2.1.1. acc 1

2.1.2. acc 2

2.1.3. nguyên nhân vì sao có nó

2.1.4. nhiệm vụ đặc biệt của nó

2.2. pc 2

2.2.1. acc 3

2.2.2. acc 4

3. lưu trữ

3.1. keepass

3.2. lastpass

3.2.1. ưu

3.2.2. nhược

4. giá tiền