Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mạng by Mind Map: Mạng

1. Tổng quan về mạng

1.1. Lịch sử

1.1.1. Sự ra đời

1.1.2. Lịch sử mạng ở VN

1.2. Internet

1.2.1. ADSL

1.2.2. 2G, 3G, 4G, 5G

1.2.3. LAN, WAN

1.3. Mô hình kết nối

1.4. Cáp quang, cáp đồng

2. Các thiết bị mạng

2.1. modem

2.2. router

2.3. wifi repeater

2.4. switch

3. Thiết lập mạng lan

3.1. Địa chỉ IP

4. Cấu hình router, modem

5. Bấm dây mạng