SPR klimatilpasning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SPR klimatilpasning by Mind Map: SPR klimatilpasning

1. Roller og ansvar

1.1. Kommunens roller og organisering

1.2. Fylkeskommunens roller

1.2.1. Vedlegg: viktige møtepunkter

1.2.2. Vedlegg: Case om nettverk

1.3. Fylkesmannens roller

1.3.1. Vedlegg: Viktige møtepunkter

1.4. Nasjonale myndigheters roller innen klimatilpasning

1.4.1. Tabell ansvarlig myndighet

2. Hvorfor klimatilpasning? (Formål og virkeområde)

2.1. Kommunene og fylkeskommunene sentrale

2.2. FNs bærekraftsmål

2.3. Utslipp og tilpasning i sammenheng

2.4. Avveining og samordning

2.4.1. Tilleggsargument

2.5. Føre-var-prinsippet

3. Planlegging i kommunen

3.1. Virkeområde plan

3.2. Velg plantype

3.2.1. Kommunal og regional planstrategi

3.2.2. Kommuneplanens samfunnsdel

3.2.3. Arealplaner

3.2.3.1. Kommuneplanens arealdel

3.2.3.2. Reguleringsplan

3.2.4. Kommunedelplaner/temaplaner

3.2.5. Regionale planer

3.3. Velg tema

3.3.1. Landbruk

3.3.1.1. Utdrag fra tabell ansvarlig myndighet

3.3.1.2. Kunnskap om type effekt

3.3.2. Samfunnssikkerhet

3.3.3. Kulturminner

3.3.4. ++

4. Hva er klimatilpasning? (Kunnskapssiden)

4.1. Klimatilpasning

4.2. Kunnskap om klima og ventede endringer

4.3. Kunnskap om klimautfordringer

4.3.1. Havnivåstigning

4.3.1.1. Utdrag tabell ansvarlig myndighet

4.3.2. Stormflo

4.3.3. Flom

4.3.4. ++

4.4. Kunnskap om lokale forhold

4.4.1. Vedlegg: Case Odda

4.5. Usikkerhet i kunnskapsgrunnlag

4.6. Kravene til nasjonale organer