Sidekart for veiledning til SPR klimatilpasning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sidekart for veiledning til SPR klimatilpasning by Mind Map: Sidekart for veiledning til SPR klimatilpasning

1. Ansvar for tilpasning

1.1. Kommunen

1.1.1. Roller/myndighetsområder

1.2. Fylkeskommunen

1.2.1. Egne planer/vedtak

1.2.2. Faglig støtte i planarbeid

1.2.3. Fasilitering

1.3. Fylkesmannen

1.3.1. Faglig støtte i planarbeid

1.3.2. Viktige møtepunkter

1.4. Nasjonale myndigheter

1.4.1. Faglig ansvar (effekt, konsekvens, tiltak)

1.4.2. Særskilt om klimakunnskap (KSS)

1.4.3. Miljødirektoratets koordinerende rolle

1.4.4. Havnivå

2. Hvordan ta hensyn til klimaendringer i plan

2.1. Betydning/virkeområde (plan + annet)

2.2. Planverktøy

2.2.1. Kommunal og regional planstrategi

2.2.2. Kommuneplanens samfunnsdel

2.2.2.1. Kartlegging økosystemer

2.2.2.2. Temaplaner

2.2.3. Arealplaner

2.2.3.1. Kommuneplanens arealdel

2.2.3.1.1. Kommunedelplaner

2.2.3.2. Reguleringsplaner

2.2.3.3. Vurdere farer som flom og skred

2.2.3.4. Fortetting og klimatilpasning

2.2.3.5. Naturbaserte løsninger

2.2.4. Regionale planer

2.3. Tema i planarbeid

2.3.1. Bygg og anlegg

2.3.2. Fiske og havbruk

2.3.3. Helse

2.3.4. Landbruk

2.3.4.1. (Ev.) konkrete krav i SPR

2.3.4.2. Ansvarlig myndighet

2.3.4.3. Kunnskap om type effekt

2.3.4.4. Kunnskap om konsekvenser

2.3.5. Naturmiljø

2.3.6. Samfunnssikkerhet

2.3.7. +++

3. Nødvendig kunnskap

3.1. Grunnleggende prinsipper

3.1.1. Definisjon/begreper

3.1.2. Høye alternativer/føre var-prinsippet

3.2. Klimaendringer og effekter

3.2.1. Dagens klima

3.2.2. Framtidens klima

3.2.3. Klimaprofilene

3.2.4. Flom

3.2.5. Overvann

3.2.6. Havnivåstigning

3.2.7. +++

3.3. Påvirkning på verdier/tema (= "Tema i planarbeid")

3.4. Lokale forhold

3.5. Håndtering av usikkerhet