Các tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Các tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu by Mind Map: Các tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu

1. 1. Tiêu chuẩn ý nghĩa nội dung tài liệu

2. 2. Tiêu chuẩn tác giả tài liệu

3. 3. Tiêu chuẩn ý nghĩa cơ quan, đơn vị hình thành phông

4. 4. Tiêu chuẩn sự trùng lặp thông tin trong tài liệu

5. 5. Tiêu chuẩn thời gian, địa điểm hình thành tài liệu

5.1. 4. Tiêu chuẩn sự trùng lặp thông tin trong tài liệu

6. 6. Tiêu chuẩn mức độ hoàn chỉnh và chất lượng của phông lưu trữ

7. 7. Tiêu chuẩn hiệu lực pháp lý của tài liệu

8. 8 Tiêu chuẩn tình trạng vật lý của tài liệu

9. 9. Tiêu chuẩn ngôn ngữ, kỹ thuật chế tác và đặc điểm bên ngoài tài liệu