ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม by Mind Map: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม

1. คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม(3ซม.)

1.1. ด้านวรรณศิลป์

1.2. ด้านเนื้อหา

1.3. ด้านสังคม

1.4. การประยุกต์ใช้

2. ประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรม(3ซม.)

2.1. การจำแนกลักษณะการบันทึึก

2.2. การจำแนกจุดมุ่งหมายในการแต่ง

2.3. จำแนกตามลักษณะการแต่ง

3. ความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม(3ซม.)

3.1. ความสำคัญ

3.2. ประวัติ

4. แนวทางในการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม(3ซม.)

4.1. เรื่องเล่า

4.2. บทละคร

4.3. ร้อยแก้ว

4.4. ร้อยกรอง

5. ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีและวรรณกรรม(3ซม.)

5.1. การเล่นคำ

5.2. การเล่นเสียง

5.3. การใช้ภาพพจน์