Reborn-Marketing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Reborn-Marketing by Mind Map: Reborn-Marketing

1. Digital Marketing

1.1. Martech tools

1.1.1. Tìm kiếm khách mới

1.1.1.1. Quét sđt, email

1.1.1.2. Thu thập dữ liệu

1.1.1.2.1. Demographic

1.1.1.2.2. Hành vi mua hàng

1.1.2. Phân tích đối thủ và khách hàng

1.1.2.1. Social tracking

1.1.2.2. Ads tracking

1.1.2.3. Trend tracking

1.1.2.4. Content tracking

1.1.2.5. Insight tracking

1.2. Phương thức tiếp cận

1.2.1. Telesale

1.2.1.1. Kịch bản tư vấn

1.2.2. Facebook + Instagram

1.2.2.1. Kế hoạch Content

1.2.2.2. Kịch bản tư vấn Facebook

1.2.2.3. Viết Cotent

1.2.2.4. Chạy Fb ads/ Insta Ads

1.2.2.5. Design

1.2.2.6. Hình ảnh

2. Offline Marketing

2.1. Các chiến dịch quảng cáo thương hiệu

2.2. Phương thức tiếp cận

2.2.1. Banner

2.2.2. Voucher quà tặng

2.2.3. Standee