Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Heng Leasing by Mind Map: Heng Leasing

1. Heng Application

1.1. ระบบการขอสินเชื่อ

1.1.1. ระบบใบคำขอสินเชื่อ (k2)

1.1.2. ระบบตรวจสอบและอนุมัติสินเชื่อ (K2)

1.1.3. ระบบจ่ายเงินให้ลูกค้า Cash Connect (อยู่ในแผนการปรับเป็น K2)

1.1.4. ระบบออกบิลให้ลูกค้า Bill Payment (อยู่ในแผนการปรับเป็น K2)

1.2. ระบบจัดเก็บ

1.2.1. ระบบจ่ายงานจัดเก็บ (อยู่ในแผนการปรับเป็น K2)

1.2.2. ระบบติดตามการจัดเก็บ (Mobile Application)

1.3. กฏหมาย

1.3.1. การดำเนินคดีต่างๆ

1.3.2. การบังคับคดี และ ขายทอดตลาด

1.3.3. ค่าทนายความ

1.4. บริหารจัดการข้อมูลรถยึด

1.4.1. จัดการข้อมูลรถยึด (อยู่ในแผนการปรับเป็น K2)

1.4.2. กำหนดราคารถยึด (อยู่ในแผนการปรับเป็น K2)

1.4.3. ขายรถยึด (อยู่ในแผนการปรับเป็น K2)

1.5. ระบบบัญชี

1.5.1. ระบบบริหารจัดการด้านบัญชี

1.5.1.1. รายงานเคลือนไหวต่างๆ และรายงานประกอบงบ

1.5.1.2. ระบบตรวจสอบใบสำคัญจ่าย (ค่าใช้จ่าย)

1.5.1.3. ระบบตรวจสอบงานภาษี

1.5.2. ระบบการประมวลผลบัญชี

1.5.2.1. คำนวน EIR

1.5.2.2. Process ข้อมูล EIR

1.5.2.3. ระบบตรวจสอบข้อมูล การ Process ทางด้านบัญชี (Preventive)

1.5.2.4. ระบบ Interface ข้อมูล

1.6. ระบบการเงิน

1.6.1. Bank Statement

1.6.2. ระบบจัดการใบเสร็จรับเงิน

1.6.3. ระบบจัดการใบสำคัญจ่าย (จ่าย เช่าซื้อ)

1.7. ระบบตรวจสอบภายใน (K2)

1.7.1. ตรวจสอบภายใน Internal Control

1.7.2. ตรวจสอบแบบ Process (กำลังพัฒนา)

1.8. ระบบทะเบียน

1.8.1. ระบบ Stock เล่มทะเบียน

1.8.2. ระบบการยืม คืน ส่งเล่มทะเบียน ระหว่างสาขา หน่วยงาน และ HQ

1.9. ระบบสินเชื่อ Online

1.9.1. การส่งสินเชื่อ Online เข้าระบบการขอสินเชื่อ (K2)

2. Account and Financial Process (Navision)

2.1. การเงิน รับ/จ่าย

2.2. งบการเงิน

2.3. Asset

2.4. Purchasing

2.5. Budget

2.6. Inventory

3. HR (Tiger Soft)

4. MIS

4.1. Report

4.1.1. Board

4.1.2. C Level

4.1.3. Operation

4.2. Analytic and Forecasting Data

4.2.1. Marketting Data

4.2.2. Financial Data