ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК ЗАСІБ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ (ENGLISH AS A M...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК ЗАСІБ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ (ENGLISH AS A MEANS OF FOREIGN-LANGUAGE PROFESSIONAL COMMUNICATION) by Mind Map: ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК ЗАСІБ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ (ENGLISH AS A MEANS OF FOREIGN-LANGUAGE PROFESSIONAL COMMUNICATION)

1. Практичні заняття

1.1. Тема 1. Професійне спілкування у структурі діяльності педагога. Professional communication in the structure of the teacher's activities.

1.2. Тема 2. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів Professional area as integration of official business, scientific and colloquial styles

1.3. Тема 3. Стилі спілкування дорослих з дитиною / вчителя – учня / вчителя – вчителя. Styles of adult communication with a child / teacher - student / teacher – teacher

1.4. Тема 4. Нова українська школа – новий учитель – новий стиль професійного спілкування. New Ukrainian school is a new teacher and a new style of professional communication

1.5. Тема 5. Специфіка роботи менеджера систем якості в освіті. Specificity of work of the quality system manager in education

1.6. Тема 6. Організація освітнього процесу в початковій школі. Organization of educational process at a primary school

1.7. Тема 7. Технології інтерактивного навчання англійської мови учнів початкової школи. Interactive English language teaching technology for elementary school students.

1.8. Тема 8. Педагогічна освіта: сучасний етап. Pedagogical education: the modern stage

1.9. Тема 9. Вища та неперервна освіта в Україні та провідних країнах світу. Higher and further education in Ukraine and the leading countries of the world.

2. Модульний контроль №1

3. Самостійна робота №1