Змістовий модуль 2. Культура професійного спілкування (Culture of professional communication)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Змістовий модуль 2. Культура професійного спілкування (Culture of professional communication) by Mind Map: Змістовий модуль 2. Культура професійного спілкування  (Culture of professional communication)

1. Практичні заняття

1.1. Тема 1. Правила та принципи професійного етикету. Мовний етикет. Культура ведення дискусії. Rules and principles of professional etiquette. Language Etiquette. Culture of conducting discussion.

1.2. Тема 2. Особливості міжкультурної комунікації по телефону. Features of intercultural telephone communication

1.3. Тема 3. Ділова кореспонденція. Види ділових листів. Business correspondence. Types of business letters

1.4. Тема 4. Участь у конференціях, круглих столах, навчально-методичних тренінгах тощо. Ділова презентація. Participation in conferences, round tables, training sessions, etc. Business presentation

1.5. Тема 5. Ділові подорожі та відрядження. Business travels and business trips.

1.6. Тема 6. Викладання у сучасному суспільстві. Teaching in the modern society.

1.7. Тема 7. Вирішення проблем та конфліктних ситуацій. Solving problems and conflict situations

1.8. Тема 8. Корпоративна культура. Вербальна та невербальна комунікація. Дрес-код. Corporate culture. Verbal and non-verbal communication. Dress code.

1.9. Тема 9. Пакет документації для ділових подорожей та відряджень. Package of business travel and business trip documents.

2. Самостійна робота №2

3. Модульний контроль №2