Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ATOM by Mind Map: ATOM

1. Bohr - elektroni krožijo okrog jedra po tirnicah

2. enojne, dvojne, trojne vezi

3. visoko tališče

4. najmanjši gradbeni delec snovi

5. zgodovina:

5.1. Dalton- atom najmanjš, nedeljiv del snovi.

5.2. Thomson-pozitiven naboj enakomerno porazdeljen-> rozine v pudingu

5.3. Rutherford- atom najmanjši, nedeljiv del -> poskus z zlato folijo

6. zgradba

6.1. v jedru so protoni, nevtroni, tam je tudi večina mase

6.2. ektroni so v elektronski ovojnici

6.2.1. elektroni se gibljejo v prostoru okoli jedra

6.2.2. Orbitala- prostor v katerem je 95% verjetnosti da bo v njem elektron

6.2.2.1. oblika orbital

6.2.2.1.1. S- orbitale

6.2.2.1.2. P- orbitale

7. ioni

7.1. katoni- odda elektrone (pozitiven)

7.2. anion- sprejme elektrone (negativen)

8. izotopi- atomi istega elementa imajo enako vrsno število, a različno maso in št. nevtronov n

9. Relativna atomska masa - Ar

10. ionizaciska energija - Ei --> energijo, potrebno za odstranitev enega elektrona iz atoma ali iona plinastega elementa v njegovem osnovnem stanju.

11. atomski radij

11.1. radij odvisen od št. elektronov

11.1.1. čim večje je število elektronov v atomu - zato se radij po skupini veča

12. vezi:

12.1. ionska

12.1.1. reakcija med kovinami (+) in nekovinami (-)

12.1.2. močna vez

12.1.3. ni usmerjena

12.2. kovalentna

12.2.1. vez med nekovinami

12.2.1.1. dva atoma različnih nekovin -> polarna kova. vezjo

12.2.1.2. dva atoma iste nekovine -> nepolarna kova. vezjo

12.2.2. atomi se s kova. vezmi vežejo v mulekule

12.2.3. medmulekulske vezi: orientaciske (P-P) , indukciske (P-N) , disperziske (N-N)

12.3. kovinska

12.3.1. močne vezi

12.3.2. gibljive vezi

12.3.3. povezuje s prostimi velenčnimi elektroni

13. kristali:

13.1. ionski

13.1.1. gradniki ioni

13.1.2. el. prevodnost prevaja v talini ali raztopini

13.1.3. visoko tališče

13.1.4. drobljiv, krhek

13.2. vez med kovinskimi atomi

13.3. kovalentni

13.3.1. atomi nekovin

13.3.2. ne prevajano el. (*grafit)

13.3.3. trden (*grafit)

13.4. kovinski

13.4.1. atomi kovin

13.4.2. revaja el.

13.4.3. visoko tališče

13.4.4. trdi

14. Avigadrova konstanta - Na -> 6,02 * 10na23 - št. delcev primerjamo s št. atomov v 12g oglikovega izotopa C12. Velja v 12 g C12 je 6,02*10na23 atomov ogljika