หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

1.1. หมายถึง

1.1.1. กิจกรรมที่ผู้เรียนศึกษาตามความสนใจ โดยใช้ทักษะเเละประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ เเละการใช้ซอฟต์เเวร์ในการเเก้ปัญหาต่างๆ โดยนักเรียนต้องวางเเผนการ ดำเนินงาน ศึกษาเเละพัฒนาโปรเเกรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้คำตอบหรือผลงานตามต้องการอย่างมีขั้นตอน

2. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

2.1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development)

2.1.1. เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อ การศึกษาโดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน

2.2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)

2.2.1. โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะอยู่ในรูปซอฟต์แวร์

2.3. โครงงานจำลองทฤษฏี (Theory Simulation)

2.3.1. เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจำลองการทดลองของสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้

2.4. โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application)

2.4.1. โครงงานประยุกต์ใช้งานเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริง ในชีวิตประจำวัน

2.5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)

2.5.1. โครงงานประยุกต์ใช้งานเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริง ในชีวิตประจำวัน

3. ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

3.1. ผู้เรียนรู้จักใช้สื่อคอมพิวเตอร์เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ให้แก่บุคคลอื่นๆได้ใช้ประโยชน์

3.2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ

3.3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ใหม่ๆในการสร้างสื่ออิเล็คทรอนิกส์ สามารถนำไปใช้ในอนาคตของผู้เรียนได้

3.4. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความสามัคคีในระบบกลุ่มมากขึ้น

3.5. สามารถบริหารเวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและแก่ผู้อื่น

3.6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดได้

4. ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

4.1. 1.การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจจะทำ

4.2. 2.การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารเเละเเหล่งข้อมูล

4.3. 3.การจัดทำข้อเสอนโครงงาน

4.4. 4.การลงมือทำโครงงาน

4.5. 5.การเขียนรายงาน

4.6. 6.การนำเสนอข้อมูล