LÀM VIỆC THEO NHÓM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LÀM VIỆC THEO NHÓM by Mind Map: LÀM VIỆC THEO NHÓM

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÓM

1.1. KHÁI NIỆM

1.1.1. Hai người trở lên

1.1.2. Chung nhiệm vụ

1.1.3. Hoạt động theo quy định của nhóm

1.1.4. Có thời gian làm việc cùng nhau

1.2. VAI TRÒ

1.2.1. Phát huy trí tuệ tập thể

1.2.2. Nâng cao hiệu quả công việc

1.2.3. Tổ chức lao động khoa học

1.2.4. Phát triển cá nhân

1.3. PHÂN LOẠI NHÓM

1.3.1. Nhóm chính thức

1.3.1.1. Nhóm có tổ chức

1.3.1.2. Cố định

1.3.1.3. Thực hiện công việc có tính thi đua

1.3.1.4. Có phân công rõ ràng

1.3.1.5. Cùng chuyên môn

1.3.2. Nhóm không chính thức

1.3.2.1. Được hinhhf thành một cách tự nhiên

1.3.2.2. Thực hiện công việc theo thời vụ

1.3.2.3. Linh động bản thảo các chiến lược

1.4. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG NHÓM

1.4.1. Tạo sự đồng thuận

1.4.2. Thiết lập quan hệ với ban quản trị

1.4.3. Khuyến khích óc sáng tạo

1.4.4. Phát sinh những ý kiến mới

1.4.5. Học cách ủy thác

1.4.6. Khuyến khích với người phát biểu

1.4.7. Chia sẽ trách nhiệm

1.4.8. Cần linh hoạt

2. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2.1. Khái niệm

2.1.1. Là yếu tố xảy ra sự mất cân bằng

2.2. Tiến trình giải quyết vấn đề

2.2.1. Bước 1 nhận dạng xác định vấn đề

2.2.2. Bước 2 phân tích vấn đề

2.2.3. Bước 3 xác định các giải pháp

2.2.4. Bước 4 đánh giá giải pháp

2.2.5. Bước 5 ra quyết định

2.2.6. Bước 6 đánh giá kết quả

2.3. Vấn đè là một phàn hoạt động trong nhóm

2.3.1. Giai quyết vấn đề

2.3.2. Tầm quan trong của các bước xác đinh vấn đề

2.3.3. Đưa ra giải pháp sáng tạo

3. KỸ NĂNG XÂY DỰN NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

3.1. Lập kế hoạch cho nhóm

3.1.1. Mục tiêu dự kiến

3.1.2. Các hoạt động

3.1.3. Nguồn Lực

3.1.4. Kĩ năng năng lực

3.1.5. Thành viên

3.1.6. Thời hạn

3.2. Lựa chọn thành viên

3.2.1. Quy mô

3.2.1.1. Nhóm nhỏ

3.2.1.2. Nhóm lớn

3.3. Phân công trách nhiệm

3.3.1. Trách nhiệm vai trò người lãnh đạo trong nhóm

3.3.2. Người góp ý

3.3.3. người bổ sung

3.3.4. Người giao dịch

3.3.5. Thư ký

3.3.6. Người giám sát

4. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT TRONG NHÓM

4.1. Khái niệm

4.1.1. Là sụ bất đồng của các cá nhân trong nhóm

4.2. Vai trò

4.2.1. Gỉa quyết xung đột mâu thuẫn sao cho ổn thỏa

4.3. Ý nghĩa

4.3.1. Thúc đảy phát triển của nhóm

4.4. Các nguyên nhân chính

4.4.1. Cá tính của mỗi người

4.4.2. Niềm tin không tồn tại

4.4.3. Ganh đua

4.5. Xung đột nhóm

4.5.1. Giua các thành viên

4.5.2. Tập thể này với tâp thể khác

4.6. Các nguyên tắc xung đột

4.6.1. Đương đầu vơí vấn đè có thể giải quyết

4.6.2. Khách quan công bằng

4.6.3. Trách nhiệm

4.6.4. Khó khăn

4.6.5. bày tỏ cảm xúc

4.6.6. Dẫn chứng cụ thể

4.7. Phong cách hợp tác

4.7.1. Phong cách nhượng bộ

4.7.2. Phong cách cứng rắn

4.7.3. Phong cách đáp trả