มารู้จักโครงงานกันเถอะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
มารู้จักโครงงานกันเถอะ by Mind Map: มารู้จักโครงงานกันเถอะ

1. ประเภทของโครงงาน

1.1. โครงงานประเภททดลอง

1.1.1. โครงการที่ต้องทำการทดลอง เพื่อศึกษาว่าตัวแปรหนึ่งจะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษา อย่างไรบ้าง

1.1.2. ประกอบด้วย

1.1.2.1. การกำหนดปัญหา

1.1.2.2. การตั้งวัตถุประสงค์หรือสมมุติฐาน

1.1.2.3. การออกแบบ ทดลอง

1.1.2.4. การรวบรวมข้อมูล

1.1.2.5. การดำเนินการทดลอง

1.1.2.6. การแปรผล

1.1.2.7. สรุปผลการทดลอง

1.1.3. เช่น

1.1.3.1. การปลูกพืชสวนครัวโดยไม่ใช้ดิน

1.1.3.2. ไข่เค็มสูตรใหม่

1.1.3.3. ยากันยุงจากพืชสมุนไพร

1.2. โครงงานประเภทสำรวจ

1.2.1. เป็นการสำรวจและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลนั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่

1.2.2. ตัวอย่าง

1.2.2.1. การสำรวจมลภาวะ ในชุมชน

1.2.2.2. ลักษณะนามในภาษาถิ่น

1.2.2.3. การใช้ภาษาแสลงในหนังสือพิมพ์

1.3. โครงงานประเภททฤษฏี

1.3.1. เสนอแนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ ๆ โดยตั้งข้อตกลงหรือกติกาขึ้นมา แล้วเสนอ หลักการหรือแนวคิดที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน

1.3.2. ตัวอย่าง

1.3.2.1. ความมหัศจรรย์ของเลข 9

1.3.2.2. คณิตคิดลัด

1.3.2.3. เกษตรผสมผสาน

1.4. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

1.4.1. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ ประโยชน์ในการทำงาน

1.4.2. ตัวอย่าง

1.4.2.1. เครื่องกรองดักไขมัน

1.4.2.2. เครื่องช่วยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

1.4.2.3. ภาชนะจากพืช

2. ความหมายของโครงงาน

2.1. การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ

3. โครงงานที่เราสนใจ