EVENT PLANNING ANTI PLASTIC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EVENT PLANNING ANTI PLASTIC by Mind Map: EVENT PLANNING ANTI PLASTIC

1. INVITATIONS

1.1. MEDIA

1.1.1. FORBES,HTV,VTV,...

1.2. SPEAKERS

1.3. GUEST

2. LOGISTICS

2.1. LOCATION

2.1.1. RENTAL FEE

2.1.2. EQUIPMENT FEES

2.1.3. AUDIO/VISUAL SERVICES

2.2. DECORATIONS

2.2.1. DECOR IDEA/THEME

2.2.2. FLOWERS

2.2.3. GIFTS

2.3. CATERING

2.3.1. FOOD

2.3.2. BEVERAGES

2.3.3. STAFF

2.3.4. PLATES

2.4. BỘ PHẬN KHÁC

2.4.1. AN NINH

2.4.2. Y TẾ

2.4.3. CỨU THƯƠNG

3. PROGRAM

3.1. THỰC TRẠNG

3.1.1. VIDEO

3.1.1.1. SINH VẬT BIỂN

3.1.1.2. NƯỚC NGOÀI XUẤT RÁC QUA VNAM

3.1.1.3. CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG

3.2. GIỚI THIỆU CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CTRINH

3.3. HOẠT ĐỘNG ANTI PLASTIC CỦA CÁC ORG ĐIỂN HÌNH

3.4. MỘT SỐ KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ HĐ ANTI PLASTIC

3.5. KHÓ KHĂN

3.6. THÁCH THỨC

3.6.1. TRƯỚC SỰ KIỆN

3.6.2. BÁO CÁO TRONG SỰ KIỆN

3.6.3. SAU SỰ KIỆN

3.7. CƠ HỘI

3.8. GIẢI PHÁP

3.8.1. SẢN PHẨM CÓ SẴN

3.8.2. PHÁT MINH

3.8.3. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH SÁCH

3.8.4. GIÁO DỤC VỀ MÔI TRƯỜNG

3.8.5. CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT BAO BÌ LIÊN QUAN ĐẾN PLASTIC

3.8.6. CUỘC THI

3.8.6.1. 1. SẢN PHẨM GIẢI QUYẾT PLASTIC CÒN TỒN ĐỌNG

3.8.6.2. 2. NHỮNG BÀI TRUYỀN THÔNG, TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP HAY

3.8.6.3. 3.KHÔI PHỤC LÀNG NGHỀ

3.8.6.4. 4. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HAY NHẤT

3.8.7. GIẢM CO2

3.8.7.1. CHUYÊN GIA DINH DƯỠNG

4. REGISTRATION

4.1. CÔNG BỐ SAU KHI ĐĂNG KÝ

4.2. KHÔNG ĂN THỊT BÒ

5. OTHERS

5.1. TRIỂN LÃM BIỂU DIỄN VỀ NGHỆ THUẬT, VĂN HÓA

5.2. TỔ CHỨC, TUYỂN DỤNG TEAM TẬP HUẤN

5.3. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG TRƯỚC CTR

5.4. MỜI CHUYÊN GIA XỬ LÝ RÁC

6. KỸ THUẬT - DESIGN

6.1. BỘ NHẬN DIỆN,THƯ MỜI,PROPOSAL,TỜ RƠI,BROUCHURE,...

7. PLASTIC

7.1. ĐẠI DƯƠNG

7.2. SÔNG, NGÒI, KÊNH, RẠCH

7.3. ĐẤT LIỀN

7.4. THÀNH THỊ

7.5. NÔNG THÔN