แผนพัฒนา คลองลำเจียก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แผนพัฒนา คลองลำเจียก by Mind Map: แผนพัฒนา คลองลำเจียก

1. พันธกิจ

1.1. ครอบคลุม

1.2. ตรงประเด็น

1.3. สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ

1.4. มีมาตรฐานกำหนด รองรับ

2. เป้าประสงค์

2.1. เป้าหมายชัดเจน

2.2. สอดคล้อง ตอบรับกับพันธกิจที่สร้าง

2.3. สามารถวัดได้ ชัดเจน

2.4. ครบถ้วน ทุกประเด็น

3. วิสัยทัศน์

3.1. ภาพที่อยากให้เกิดในระยะเวลาที่กำหนด

3.2. เป้าหมายเวอร์ วิธีการและระยะเวลาชัดเจน

3.3. แนวโน้มทำได้จริง

4. SWOT

4.1. วิเคราะห์สภาพจริงโรงเรียน

4.2. ภายในโรงเรียน

4.2.1. จุดเด่น

4.2.2. จุดด้อย

4.3. ภายนอกโรงเรียน

4.3.1. โอกาส

4.3.2. อุปสรรค

5. กลยุทธ์ /ยุทธศาสตร์

5.1. แนวทางชัดเจน

5.2. ลงสู่การปฏิบัติได้จริง

5.3. ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์

5.4. กำหนดการวัดผลที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าปรสงค์

6. โครงการ

6.1. ตอบสนองกลยุทธ์ ชัดเจน

6.2. ดำเนินการได้จริง

6.3. มีหลักการและเหตุผล สดอคล้องกับแผนพัฒนา

6.4. ตอบสนองมาตรฐานชาติและนโยบายต่างๆ

6.5. วัดผลได้ กำหนดความสำเร็จโครงการชัดเจน

7. สรุปผลการปฏิบัติงานรายปี

7.1. สรุปโครงการ

7.2. จัดทำรายงานตนเองประจำปี

8. New Topic

9. New Topic