ศาสตร์พระราชา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ศาสตร์พระราชา by Mind Map: ศาสตร์พระราชา

1. องค์ความรู้

1.1. ใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.2. มาจาก

1.2.1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.2.1.1. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์

1.2.2. ทรัพยากรธรรมชาติ

2. วิธีการ

2.1. เข้าใจ

2.1.1. ข้อมูลเชิงประจักษ์

2.1.2. ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

2.1.3. วิเคราะห์และวิจัย

2.1.4. ทดลองจนได้ผลจริง

2.2. เข้าถึง

2.2.1. ระเบิดจากข้างใน

2.2.2. เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

2.2.3. สร้างปัญญา

2.3. พัฒนา

2.3.1. เริ่มต้นด้วยตัวเอง

2.3.2. พึ่งพาตนเองได้

2.3.3. ต้นแบบเผยแพร่ความรู้

2.4. ประยุกต์ใช้

2.4.1. ใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เข้าถึงข้อมูล

2.4.1.1. ทำเกษตรแม่นยำสูง

2.4.2. ปรับตาม

2.4.2.1. สถานการณ์

2.4.2.2. บุคคล

2.4.2.3. สภาพพื้นที่

3. หลักนำทาง

3.1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.1.1. นำไปสู่

3.1.1.1. เศรษฐกิจ

3.1.1.2. สังคม

3.1.1.3. สิ่งแวดล้อม

3.1.1.4. วัฒนธรรม

3.1.1.5. สมดุล

3.1.1.6. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

4. การอนุรักษ์ธรรมชาติ

4.1. โครงการหลวง

4.1.1. ปลูก

4.1.1.1. ผัก

4.1.1.2. ผลไม้

4.1.1.3. สมุนไพร

4.2. ปลูกหญ้าแฝก

4.2.1. กำแพงธรรมชาติ

4.2.2. อนุรักษ์ดินและน้ำ

4.2.3. ทำฝนหลวง3ขั้นตอน

4.2.3.1. ก่อกวน

4.2.3.2. เลี้ยงให้อ้วน

4.2.3.3. โจมตี

4.3. การค้นคว้าวิจัย

4.3.1. แปลงนาทดลอง

4.3.2. โครงการฝนหลวง

4.4. โครงการชั่งหัวมัน การเพิ่มผลผลิต

4.5. โครงการหลวง สุขภาพ

4.6. การศึกษา

4.6.1. มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

4.6.1.1. มุ่งประโยชน์ต่อส่วนใหญ่

4.6.1.2. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก

4.6.1.3. ใช้ธรรมชาติร่วมธรรมชาติ

4.6.1.4. ไม่ติดยึดตำรา

4.6.1.5. เน้นการมีส่วนร่วม

4.6.1.6. รู้รักสามัคคี

4.6.1.7. บริการเพียงจุดเดียว

4.6.1.8. ประหยัดเรียบง่าย

4.6.1.9. ทำตามขั้นตอน

4.6.1.10. คำนึงถึงภูมิสังคม

4.6.1.11. พึ่งตนเองได้

5. ผลลัพธ์

5.1. ประชาชน

5.1.1. ยกรพดับคุณภาพชีวิต

5.1.1.1. พึ่งตนเองได้

5.1.2. มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

5.1.2.1. มีความเป็นอยู่ที่ดี

6. รัฐบาล

6.1. น้อมนำ

6.1.1. ผ่านโครงการ

6.1.1.1. เพื่อคุณภาพ

6.1.1.1.1. ทางการศึกษา

6.1.1.2. ให้เด็กได้ลงมือทำ สัมผัสจริง

6.1.1.3. จัดกิจกรรม เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ Active Learning

6.1.1.4. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ P.L.C

6.1.1.5. นิสัยรักการอ่าน ส่งเสริม

7. บทประยุกต์

7.1. ด้าน โครงการพระราชดำริ

7.1.1. วัฒนธรรม

7.1.1.1. สายสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

7.2. เศรษฐกิจ

7.2.1. เกษตรทฤษฎีใหม่

7.3. สังคม

7.3.1. ถนนห้วยมงคล

7.3.2. ทางด่วนลอยฟ้า

7.3.3. สถานีวิทยุ อ.ส.

7.3.4. มูลนิธิชัยพัฒนา

7.3.5. สะพานพระราม8

7.4. สิ่งแวดล้อม

7.4.1. กังหันชัยพัฒนา

7.4.2. เขื่อนป่าสักชลสิทธ์

7.4.3. อ่างเก็บน้ำเขาเต่า

7.4.4. แก้มลิง

7.4.5. แกล้งดิน