การศึกษาพันธุ์กรรมของเมนเดล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การศึกษาพันธุ์กรรมของเมนเดล by Mind Map: การศึกษาพันธุ์กรรมของเมนเดล

1. หน่วยคุมลักษณะพันธุ์กรรม : ยีน (gene)ซึ่งอยู่เป็นคู่

1.1. คู่ยีนที่เหมือนกันเรียกว่า homozygous gene

1.2. คู่ยีนที่ต่างกันเรียกว่า heterozygouse gene

1.3. คู่ของยีนที่ต่างกันจะแสดงออกเพียงยีนเดียว เรียกว่า ยีนเด่น/ยีนข่ม ยีนที่ไม่แสดงออกเรียกว่า ยีนด้อย

1.4. เมื่อสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ ยีนจะอยู่เป็นคู่แอลลีนกัน ยอมแยกกันไปแต่งยีน ดังนั้น เซลล์สืบพันธุ์จะได้ยีนครึ่งหนึ่งของเซลล์สืบพันธุ์เรียกว่า กฎการแยกตัวของยีน

1.5. การแยกตัวของยีนแต่ละคู่ไปสู่เซลล์สืบพันธุ์นั้นเป็นอิสระจากคู่อื่นๆ เรียกว่า กฎการเลือกกลุ่มอย่างอิสระ

2. ความสำเร็จเนืองจาก

2.1. ลักษณะที่ศึกษถูกควบคุมด้วยยีนเพียงคู่เดียวและสามารถแยกลักษณะต่างๆได้อย่างชัดเจน

2.2. ลักษณะที่ศึกษถูกควบคุมด้วยยีนเพียงคู่เดียวและสามารถแยกลักษณะต่างๆได้อย่างชัดเจน

2.3. ต้นถั่วลันเตาหาง่าย ปลูกง่าย อายุสั้น และให้เมล็ดได้จำนวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการผสมพันธุ์ได้

2.4. การแยกตัวของยีนแต่ละคู่ไปสู่เซลล์สืบพันธุ์นั้นเป็นอิสระจากคู่อื่นๆ เรียกว่า กฎการเลือกกลุ่มอย่างอิสระ