สรุปสาระโครงการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปสาระโครงการ by Mind Map: สรุปสาระโครงการ

1. ชื่อโครงการ.....................

2. ผู้จัดทำ...................

3. ปีที่พิมพ์

4. วัตถุประสงค์

4.1. 1. ...............................................

4.2. 2. ...............................................

4.3. 3. .................................................

5. วิธีการดำเนินงาน

5.1. กลุ่มตัวอย่าง...............................................................

5.2. เครื่องมือที่ใช้

5.2.1. 1. ............................................

5.2.2. 2. ..........................................

5.3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล...........................................

5.4. วิธีการวิเคราะห์ผล

5.4.1. ค่าเฉลี่ย

5.4.2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5.4.3. ...............................................

5.4.4. ...............................................

6. ผลการดำเนินงาน

6.1. 1. .......................................................................................

6.2. 2. ........................................................................................

6.3. 3. ............................................................................................

7. สถาบัน......................................