ธรรมมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ธรรมมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ by Mind Map: ธรรมมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่

1. กรอบแนวคิดสำหรับธรรมมาภิบาล

1.1. ความคุ้มค่า

1.2. การมีส่วนร่วม

1.3. สำนึกรับผิดชอบ

1.4. ความโปร่งใส

1.5. คุณธรรม

1.6. นิติธรรม

2. ระบบบริหารราชการไทย

2.1. การรวมอำนาจ

2.1.1. ใช้อำนาจในการตัดสินใจ

2.1.1.1. ส่วนกลาง

2.1.1.2. กระทรวง

2.1.1.3. กรม

2.2. การแบ่งอำนาจ

2.2.1. ส่วนกลาง

2.2.1.1. มอบอำนาจในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยบางส่วน

2.2.1.1.1. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้แทนของส่วนกลาง

2.3. กระจายอำนาจ

2.3.1. รัฐบาลกลาง

2.3.1.1. มอบอำนาจบางส่วนให้

2.3.1.1.1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล

3. เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ

3.1. การจัดการด้านการวางแผนและการประเมินผล

3.2. การจัดการด้านกระบวนการทำงาน

3.3. การจัดการด้านการเงิน

3.4. การจัดการด้านการจัดการคุณภาพ

3.5. การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลง

3.6. การจัดการด้านการจัดการความรู้

4. ธรรมมาภิบาลกับการพัฒนาทางสังคม การเมืองเศรษฐกิจ บรรษัทภิบาล

4.1. ความสัมพันธ์ในเชิงการเมือง

4.2. องค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบการธุจริต

4.3. ระบบคุณธรรม

4.4. รบบคุณธรรม