ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) by Mind Map: ภาษีมูลค่าเพิ่ม           (Value  Added Tax)

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

1.1. ผู้ประกอบการ

1.2. ผู้นำเข้า

1.3. ผู้ที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/1

2. ผู้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.1. ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่เกิน1.8บ้านบาทต่อปี

2.2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

2.3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการากต่างประเทศและได้ใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร

2.4. ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนดเมื่อมีเหตุผลอันสมควร

2.5. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้ยริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว

3. ความรับผิดในการเสียภาษี

3.1. การขายสินค้า

3.2. การให้บริการ

3.3. การนำเข้า

3.4. การขายสินค้าหรือการให้บริการบางกรณี

4. ฐานภาษี

4.1. การขายสินค้าหรือบริการทั่วไป

4.2. การขายสินค้าหรือการให้บริการเฉพาะอย่าง

4.3. การนำเข้าสินค้า

4.4. การนำเข้าและการขายยาสูบ น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

4.5. กรณีอื่นที่กฎหมายกำหนดไว้กรณีเป็นพิเศษ

5. อัตราภาษี

5.1. อัตราทั่วไป

5.2. อัตราร้อยละ0

6. ประเภทของใบกำกับภาษี

6.1. ใบกำกับภาษีเต็มรูป

6.2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

7. เอกสารอื่นที่ถือเป็นใบกำกับภาษี

7.1. ใบเพิ่มหนี้

7.2. ใบลดหนี้

8. ภาษีซื้อต้องห้าม

8.1. กรณีไม่มีใบกำกับภาษี

8.2. มีใบกำกับภาษีแต่ไม่มีการชำระภาษีซื้อ

8.3. มีใบกำกับภาษีแต่ข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

8.4. ภาษีซื้อไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการของผู้จดทะเบียน

8.5. ภาษีซื้อที่เกิดจากการจ่ายรับรอง

8.6. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี

9. การยื่นแบบแสดงรายการและการขำระภาษี

9.1. กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

9.2. กลุ่มที่ 2 ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

9.3. กลุ่มที่ 3 ผู้นำเข้า