การตอบสนองของครอบครัวผู้ป่วยวิกฤต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การตอบสนองของครอบครัวผู้ป่วยวิกฤต by Mind Map: การตอบสนองของครอบครัวผู้ป่วยวิกฤต

1. ผลกระทบต่อครอบครัว

1.1. ครอบครัวหรือญาติผู้ป่วยวิกฤติ

1.1.1. มีความกลัว วิตกกังวล

1.1.2. โกรธโทษตัวเองหรือผู้อื่น

1.1.3. แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว พูดไม่สุภาพ

1.1.4. ปฏิเสธ รู้สึกผิด สิ้นหวัง

1.1.5. ไม่สามารถเผชิญปัญหาได้

1.1.6. เบื่ออาหาร กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ

2. สิ่งกระตุ้นหรือปัจจัย

2.1. ด้านร่างกาย

2.1.1. อ่อนเพลีย เมื่อยล้า มีไข้ ขาดสารน้ำและเกลือแร่

2.2. ด้านจิตใจ

2.2.1. ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ

2.2.1.1. ให้ข้อมูลทุกครั้งก่อนให้การพยาบาล

2.2.2. ถูกแยกจากครอบครัวหรือบุคคลที่รัก

2.2.2.1. ให้ญาติดูแลผู้ป่วยข้างเตียงอย่างใหล้ชิด

2.2.3. สูญเสียการควบรคุมตนเอง และหน้าที่ บทบาท

2.2.4. ค่าใช้จ่าย

2.2.4.1. แนะนำสิทธิบัตรการรักษาพยาบาล

2.3. สิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ต่างๆ

2.3.1. ไม่มีที่นั่ง

2.3.1.1. จัดหาสถานที่ให้ญาติพักผ่อน หรือนั่ง

2.3.2. ได้ยินเสียง กลิ่นไม่พึงประสงค์

2.3.3. ไม่คุ้นเคยกับสภาพผู้ป่วยข้างเตียง

3. การตอบสนองความต้องการ

3.1. ด้านความเชื่อมั่นและลดความวิตกกังวล

3.1.1. ให้ความเชื่อมั่นด้านการรักษาพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญ

3.1.2. ให้การดูแลต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.2. ด้านข้อมูล

3.2.1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการผู้ป่วย

3.2.2. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในหอผู้ป่วย

3.3. ด้านการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย

3.3.1. ให้ญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

3.3.2. ให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย

3.3.2.1. Feed

3.3.2.2. Tapid sponge

3.3.2.3. พลิกตะแคงตัว

3.3.2.4. การออกกำลังกาย

3.3.2.4.1. Passive exercise

3.4. ด้านความสะดวกสบาย

3.4.1. แนะนำสถานที่

4. หลักการพยาบาลด้านจิตใจและสังคม

4.1. สร้างสัมพันธภาพแนะนำตัวเอง

4.2. สัมผัสผู้ป่วยด้วยความนุ่มนวล

4.3. ให้ข้อมูลผู้ป่วยทุกครั้งที่ให้การพยาบาล

4.4. ประเมินพฤติกรรมผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ

4.5. จัดหาสิ่งช่วยเหลือทางจิตวิญญาณ

4.5.1. ความเชื่อ