Hoa Sen - Biểu tượng văn hóa Việt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hoa Sen - Biểu tượng văn hóa Việt by Mind Map: Hoa Sen - Biểu tượng văn hóa Việt

1. Nghiên cứu sen giúp tìm hiểu về con người việt nam

2. Quảng bá văn hóa, khái quát hành trình hội nhập thế giới của hoa sen với tư cách là đại sứ văn hóa Việt

3. Gợi mở một số phương pháp để giới thiệu quốc hoa với bạn bè thế giới

4. Giúp khẳng định hình ảnh và nâng cao vị thế của đất nước.