HOA BAN BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI THÁI VÙNG TÂY BẮC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HOA BAN BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI THÁI VÙNG TÂY BẮC by Mind Map: HOA BAN BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI THÁI VÙNG TÂY BẮC

1. MỞ ĐẦU

1.1. Lí do lựa chọn đề tài

1.1.1. Do sở thích với loài hoa Ban Tây Bắc

1.1.2. Rừng hoa đang dần mất đi, phong tục đang dần bị mai một

1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài

1.2.1. Tìm hiểu ý nghĩa hoa ban trong đời sống văn hóa dân tộc Thái vùng Tây Bắc

1.2.2. Khẳng định tầm quan trọng của đặc thù văn hóa vùng miền

1.2.3. Đưa ra giải pháp bảo tồn biểu tượng hoa ban Tây Bắc

1.3. Phương pháp nghiên cứu đề tài

1.3.1. Phương pháp tổng hợp, đánh giá, so sánh, phân tích

1.3.2. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

1.3.3. Phương pháp phỏng vấn, điều tra xã hội học

2. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LỊCH SỬ - VĂN HÓA BIỂU TƯỢNG CỦA NGƯỜI THÁI VÙNG TÂY BẮC

2.1. Khái niệm

2.1.1. Biểu tượng

2.1.2. Biểu tượng văn hóa

2.2. Đặc điểm vùng văn hóa Tây Bắc

2.2.1. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên

2.2.2. Lịch sử, điều kiện kinh tế xã hội

2.2.3. Đặc trưng về văn hóa

2.3. Đặc trưng con người Thái vùng Tây Bắc

2.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển dân tộc

2.3.2. Một số đặc trưng văn hóa Thái

3. CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP BẢO VỆ VÀ KHÔI PHỤC GIÁ TRỊ BIỂU TƯỢNG HOA BAN VÙNG TÂY BẮC

3.1. Thực trạng rừng ban Tây Bắc hiện nay

3.2. Giải pháp bảo vệ

3.2.1. Giải pháp bảo vệ rừng ban

3.2.2. Giải pháp bảo vệ biểu tượng văn hóa hoa ban

3.3. Giải pháp khôi phục biểu tượng hoa ban

3.3.1. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - xã hội

3.3.2. Phát huy kinh tế - chính trị

3.3.3. Phát huy vai trò của cộng đồng

4. CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BIỂU TƯỢNG HOA BAN

4.1. Lịch sử hình thành và đặc điểm của cây ban

4.1.1. Nguồn gốc, tên gọi và đặc điểm

4.1.2. Vai trò của cây ban đối với đời sống con người

4.1.3. Giá trị của biểu tượng hoa ban đối với vùng Tây Bắc

4.1.3.1. Giá trị vật thể

4.1.3.2. Giá trị phi vật thể

4.2. Hoa ban trong một số lễ hội vùng Tây Bắc

4.2.1. Lễ hội Hoa ban của người Thái

4.2.2. Một số lễ hội khác vào mùa ban nở

4.3. Hoa ban trong văn hóa ẩm thực vùng Tây Bắc

4.3.1. Nét độc đáo trong các món ăn đặc trưng

4.3.2. Cách chế biến một vài món ăn từ hoa ban

4.4. Hoa ban trong văn học - nghệ thuật

4.4.1. Hoa ban trong truyện cổ tích dân gian của người Thái

4.4.2. Hoa ban trong thơ ca dân gian của người Thái

5. KẾT LUẬN

5.1. Đóng góp mới của đề tài

5.1.1. Trong đời sống tinh thần của người Thái, hoa ban có những vai trò đặc biệt và họ đã có những việc làm cũng hết sức đặc biệt đối với loại hoa này.

5.2. Ứng dụng của đề tài

5.2.1. Giúp giữ gìn bản sắc văn hóa vùng, giúp khơi dậy lòng tự hào của bà con dân tộc vùng Tây Bắc

5.3. Hướng nghiên cứu tiếp theo

5.3.1. Hoa ban cũng sẽ trở thành một loài hoa đặc trưng khi nhắc đến bản sắc văn hóa Việt Nam.

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

7. PHỤ LỤC