Yêu cầu chức năng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Yêu cầu chức năng by Mind Map: Yêu cầu chức năng

1. Đăng Ký

1.1. Hệ thống Xác minh giấy tờ như CMND..

1.2. Quét mã QR Trên thẻ SV Để lấy thông tin đăng ký

2. Nhận Sản Phẩm

2.1. Chỉ những Tài khoãn có xác minh mới có thể nhận SP

2.2. 1 Tài Khoản chỉ nhận được 2 lần 1 Tuần

2.3. 2 phương thức nhận

2.3.1. Người cho tự chọn

2.3.2. Random theo hệ thống

2.4. Đánh Giá Và Phản Hồi

3. Đăng Cho Sản Phẩm

3.1. Phải kiểm duyệt bài đăng

4. Box Chat dàng cho người dùng