กราฟิก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กราฟิก by Mind Map: กราฟิก

1. กราฟิก (Graphic) นั้นมีที่มาจากภาษากรีก 2 คำด้วยกันคือ 1. Graphikos หมายถึง การวาดเขียน 2. Graphein หมายถึง การเขียน

2. -กราฟิก เป็นการสื่อความหมายด้านการใช้ภาพวาด ภาพสเกต แผนภาพ การถ่ายภาพ และอื่นๆ ที่ต้องอาศัยศิลปะ เข้ามาช่วยเพื่อทำให้ผู้ดูเกิดความคิด และการตีความหมายได้ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ภาพโฆษณา

3. คอมพิวเตอร์กราฟิกแบ่งออกได้2ประเภท คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติคือ ภาพ 2 มิติ ที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจประกอบด้วยภาพกราฟิกแบบแรสเตอร์ ภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ที่ไม่มีการคำนวณความลึก ลวดลายฟอนต์ คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ คือ ภาพที่สร้างขึ้นจากการจำลองโมเดล 3 มิติทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การคำนวณในด้านต่างๆ เช่น พีชคณิตเชิงเส้น ตรีโกณมิติ