ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) by Mind Map: ระบบคอมพิวเตอร์   (Computer System)

1. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1.1. 2.1 Hardware

1.1.1. Input

1.1.1.1. ข้อมูลต่าง ๆ หรือโปรแกรมคำสั่งที่ป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการประมวลผลต่อไป

1.1.2. Process

1.1.2.1. โปรแกรมที่กำลังถูกเอ็กซิคิวซ์ เราอาจเปรียบเทียบโปรแกรมเหมือนกับรถยนต์ที่จอดนิ่งอยู่ ที่พร้อมที่จะวิ่งไปในระบบหลายโปรแกรม (Multiprogramming)

1.1.3. Output

1.1.3.1. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

1.1.4. Storage

1.1.4.1. Primary Storage

1.1.4.1.1. หน่วยความจำหลัก คือ เป็นส่วนที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆ ก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยประเมิลผลกลางเพื่อทำการประมวลผลต่อไป มี2ประเภท

1.1.4.1.2. 1. หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read Only Memory - ROM)

1.1.4.1.3. 2. หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (Random Access Memory - RAM)

1.1.4.2. Secondary Storage

1.1.4.2.1. หน่วยความจำรอง คือ เป็นหน่วยเก็บข้่อมูลถาวรที่ผู้ใช้สามารถย้ายข้อมูล และคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำแรมขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานมาจัดเก็บไว้ได้ด้วยคำสั่งบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

1.2. 2.2 Software

1.2.1. System Software

1.2.1.1. ชุดคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น DOS, Windows, Os/2, Unix

1.2.2. Application Software

1.2.2.1. โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ ได้แก่ โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น Microsoft office Photoshop

1.3. 2.3 Peopleware

1.3.1. System Analyst and Designer : SA

1.3.1.1. บุคลากรในหน่วยงานคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบ และสร้างระบบประมวลผลข้อมูล

1.3.2. Programmer

1.3.2.1. คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้

1.3.3. Database Administrator : DBA

1.3.3.1. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลซึ่งเป็นงานดูแลกับระบบฐานข้อมูล โดยปกติฐานข้อมูลนั้นนับว่าเป็นเทคโนโลยีสำคัญกับการทำงานหรือเทคโนโลยีโดยส่วนใหญ่

1.3.4. System Manager

1.3.4.1. ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน เป็นผู้ที่มีความหมายต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานเป็นอย่างมาก

1.4. 2.4 Data / Information

1.4.1. Data

1.4.1.1. ข้อเท็จจริงต่าง ๆ

1.4.2. Information

1.4.2.1. เป็นผลลัพธ์ของการประมวลผล การจัดดำเนินการ และการเข้าประเภทข้อมูล

1.5. 2.5 Procedure

1.5.1. กระบวนการทำงาน หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำตาม เพื่อให้ได้งานเฉพาะอย่างจากคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องรู้การทำงานพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

2. ความหมายของคอมพิวเตอร์

2.1. คอมพิวเตอร์คือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์

2.2. คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึงการนับหรือการคำนวณ

2.3. เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์

2.4. องค์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

2.4.1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

2.4.2. ซอฟต์แวร์ (Software)

2.4.3. บุคลากร (Peopleware)

3. MEMBER

3.1. นาย มนาทัศน์ ขวัญแก้ว เลขที่ 9

3.2. นาย สรรเพชญ์ แพน้อย เลขที่ 10

3.3. ด.ญ.กมลชนก โชติรัตน์ เลขที่ 11

3.4. นางสาว กัญญ์วรา ลีละศุลีธรรม เลขที่ 12