ระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบคอมพิวเตอร์

1. ความหมาย

1.1. ระบบ

1.1.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ

1.2. ระบบคอมพิวเตอร์

1.2.1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ

2. องค์ประกอบ

2.1. Hardware

2.1.1. องค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้เช่นวงจรไฟฟ้า ตัวเครื่องมี 4 หัวข้อสำคัญ

2.1.1.1. หน่วยรับข้อมูล

2.1.1.2. ระบบประมวลผลกลาง

2.1.1.3. หน่วยเก็บข้อมูล

2.1.1.4. หน่วยแสดงผลข้อมูล

2.2. Software

2.2.1. ชุดคำสั่ง ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน รวมถึงการควบคุมการทำงานอุปกรณ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท

2.2.1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.2.1.1.1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

2.2.1.1.2. ตัวแปลภาษา

2.2.1.1.3. ยูติลิตี้ โปรแกรม

2.2.1.1.4. ติดตั้งและปรับปรุงระบบ

2.2.1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.1.2.1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

2.2.1.2.2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

2.3. People ware

2.3.1. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถสั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามต้องการ แบ่งออกได้ 4 ระดับ

2.3.1.1. ผู้จัดการระบบ

2.3.1.1.1. บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้โปรแกรม

2.3.1.2. นักวิเคราะห์ระบบ

2.3.1.2.1. บุคลากรที่นำระบบใหม่ที่นักวิเคราะห์ระบบออกแบบมาสร้างโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

2.3.1.3. โปรแกรมเมอร์

2.3.1.3.1. บุคลากรที่ทำหน้าที่ออกแบบ สร้าง ซ่อม บำรุง และดูแลรักษาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

2.3.1.4. ผู้ใช้ พีเพิลแวร์

2.3.1.4.1. กลุ่มบุคลากรที่เป็นผู้ใช้ และเป็นเกี่ยวข้องกับระบบงานคอมพิวเตอร์ฐานะผู้ใช้ระบบงาน

2.4. Procedure

2.4.1. ผู้ใช้จะต้องทำตามเพื่อให้ได้งานเฉพาะอย่างจากคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องรู้การทำงานพื้นฐาน เพื่อใช้งานได้ถูกต้อง

2.4.1.1. รับข้อมูลเข้า

2.4.1.2. ประมวลผล

2.4.1.3. แสดงผล

2.4.1.4. จัดเก็บข้อมูล

2.5. Data/Information

2.5.1. Data

2.5.1.1. ข้อมูลเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยต้อง มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2.5.2. Information

2.5.2.1. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลโดยวิธีเหมาะสมและความต้องการใช้งาน ที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

3. ผู้จัดทำ

3.1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12

3.1.1. นายณภัทร ชูมณี

3.1.1.1. เลขที่ 1

3.1.2. นายณัฐพล ไทยเกิด

3.1.2.1. เลขที่ 2

3.1.3. นายรัชชานนท์ อนุภักดิ์

3.1.3.1. เลขที่ 3

3.1.4. นายวรากร ศรีทองคำ

3.1.4.1. เลขที่ 4