Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบคอมพิวเตอร์ (computer System) by Mind Map: ระบบคอมพิวเตอร์ (computer System)

1. ความหมาย

1.1. ระบบคอมพิวเตอร์ (computer system) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะประกอบด้วย ข้อมูลนำเข้า การประมวลผล ผลลัพธ์ และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

2.1. software

2.1.1. ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นโดยภาษาคอมพิวเตอร์จากนักเขียนโปรแกรม

2.1.1.1. system software

2.1.1.1.1. ซอฟต์แวร์ระบบที่ช่วยในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ จัดการอุปกรณ์รับเข้า และส่งออก การแสดงผลบนจอภาพ การนำข้อมูลออกไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์ รวมทั้งการประสานงานกับซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1.1.2. application software

2.1.1.2.1. ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะด้านเอกสาร บัญชี การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น

2.2. Process หน่วยประมวลผลกลาง จะนำไปประมวลผล

2.3. Hardware

2.3.1. inputจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับข้อมูลต่างๆ เข้าสู่คอมพิวเตอร์

2.3.2. Output หน่วยแสดงผลลัพธ์จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกมากให้ผู้ใช้รับทราบ

2.3.3. Storage

2.3.3.1. Primary Storageจะทำหน้าที่เสมือนเก็บข้อมูลชั่วคราวที่มีขนาดไม่สูงมากนักการที่ฮาร์ดแวร์จะทำหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้

2.3.3.2. Secondary memory จะไม่สูญหายจึงเหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรือเก็บข้อมูลไว้ใช้ในภายหลัง ข้อเสียคือการเรียกใช้ข้อมูลจะช้ากว่าหน่วยความจำหลักมาก

2.4. Procedure

2.4.1. ขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำตาม เพื่อให้ได้งานเฉพาะอย่างจากคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้ต้องรู้การทำงานพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่อง ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ

2.5. Data/Inform

2.5.1. ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์ แทนปริมาณหรือการกระทำต่าง ๆ ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ข้อมูลอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ และท้ายสุดของข้อมูลก็คือ วัตถุดิบของสารสนเทศ

2.5.2. สารสนเทศ (information) เป็นผลลัพธ์ของการประมวลผลการจัดดำเนินการและการเข้าประเภทข้อมูล โดยการรวมความรู้เข้าไปต่อผู้รับสารสนเทศนั้นสารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิดที่กว้างและหลากหลาย

2.6. People ware

2.6.1. system analyst and designer

2.6.1.1. วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศ ซึ่งมี 5 ส่วนสำคัญ คือ การศึกษาเบื้องต้น การวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา การติดตั้งและปรับปรุง

2.6.2. Programmer

2.6.2.1. บุคลากรที่ทำหน้าที่นำระบบงานใหม่ที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้มาสร้างเป็นโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง โดยทำการเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับระบบงานนั้น ๆ

2.6.3. User

2.6.3.1. ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือทำงาน

2.6.4. operator

2.6.4.1. เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้ตามปกติ

2.6.5. system manager

2.6.5.1. ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน เป็นผู้ที่มีความหมายต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานเป็นอย่างมาก

2.6.6. database administrator:DBA

2.6.6.1. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (DBA) เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการบำารุงรักษา ประสิทธิภาพการทำางาน ความถูก ต้องสมบูรณ์และรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล

3. น.ส. ชนนิกานต์ สุวรรณรัตน์ เลขที่21 ม.4/12 น.ส. ณิชากร พรหมพงษ์ เลขที่22 ม.4/12 น.ส. อัญยดา คเชนทองสุวรรณ์ เลขที่23 ม.4/12 น.ส.อาทิตยา ม่วงเทศ เลขที่24 ม.4/12