เทคโนโลยี คืออะไร ?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยี คืออะไร ? by Mind Map: เทคโนโลยี คืออะไร ?

1. เทคโนโลยี คือ การใช้ความรู้ ในด้านต่างๆ เครื่องมือ หลักการ เทคนิคต่างๆ ระเบียบวิธีการดำเนินการ ตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตร์ ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลงานให้ดีมากยิ่งขึ้น

2. การนำเทคโนโลยีมาใช้ กับงานในสาขาใดสาขาหนึ่งนั้นเทคโนโลยี

2.1. ประสิทธิภาพ(Efficiency) ทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว

2.2. ประสิทธิผล(Productivity) เกิดผลผลิตเต็มที่ ได้ประสิทธิผลสูงสุด

2.3. ประหยัด(Economy) ประหยัดเวลาและแรง ลงทุนน้อยได้ผลมาก

3. ความสำคัญของเทคโนโลยี

3.1. เป็นพื้นฐานปัจจัยในการดำเนินชีวิตของมนุษย์

3.2. เป็นปัจจัยหลักที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

3.3. เป็นเรื่องราวของมนุษย์และธรรมชาติ

4. ประโยชน์ของเทคโนโลยี

4.1. ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์

4.2. ช่วยให้มุษย์สุขสบายมากขึ้น

4.3. ช่วยให้เราทันสมัย

4.4. ช่วยประหยัดเวลา

4.5. ช่วยในการทำงาน