Активи підприємства

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Активи підприємства by Mind Map: Активи підприємства

1. Вартість майна і боргових прав, яким володіє і які контролює підприємство на певну дату

2. Фіксовані активи

2.1. Капітальні та фінансові вкладення

2.1.1. Незавершені капітальні вкладення Довгострокові фінансові вкладення Інші необоротні активи

2.2. Основні засоби Нематеріальні активи

3. Поточні активи (оборотні кошти)

3.1. Грошові кошти та кошти на рахунках

3.1.1. Каса Поточні рахунки Валютні рахунки Інші грошові кошти Короткострокові фінансові вкладення Дебіторська заборгованість Інші оборотні активи

3.2. Запаси та витрати

3.2.1. Виробничі запаси Незавершення виробництва Витрати майбутніх періодів Готова продукція Товари

4. Джерела формування активів

4.1. Власний капітал

4.1.1. Авансований

4.1.2. Реівестований

4.2. Зобов'язання

4.2.1. Поточні

4.2.2. Довгострокові

4.2.3. Забезпечення наступних витрат і платежів

4.2.4. Доходи майбутніх періодів

5. Класифікація активів

5.1. За ступенем ліквідності

5.1.1. абсолютно ліквідні

5.1.2. високоліквідні

5.1.3. середньоліквідні

5.1.4. низьколіквідні

5.1.5. неліквідні

5.2. За характером участі в господарському процесі та швидкістю обороту

5.2.1. необоротні

5.2.2. оборотні

5.3. За характером володіння

5.3.1. власні

5.3.2. орендовані

5.4. За характером фінансових джерел формування

5.4.1. валові активи

5.4.2. чисті активи

5.5. За характером обслуговування окремих видів діяльності

5.5.1. операційні

5.5.2. інвестиційні

5.6. За формою функціонування

5.6.1. матеріальні

5.6.2. нематеріальні

5.6.3. фінансові

6. Бази оцінки для відображення активів у балагсі в грошовому виразі

6.1. Історичної собівартості

6.2. Поточної собівартості

6.3. Вартості реалізації

6.4. Теперішньої вартості