ความเป็นมาของการใช้ระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความเป็นมาของการใช้ระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ by Mind Map: ความเป็นมาของการใช้ระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ

1. ระบบสารสนเทศคืออะไร

1.1. กลุ่มของส่วนประกอบต่างๆที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ทำการรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และกระจายข่าวสาร เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและควบคุมองค์กร นอกจากการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ ประสานการทำงานและควบคุมแล้ว ระบบสารสนเทศยังช่วยผู้บริหารและพนักงานในการวิเคราะห์ปัญหา มองเห็นวัตถุที่มีโครงสร้างซับซ้อน และสร้างสินค้าใหม่

2. ความสำคัญของระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ

2.1. 1. การบริหารเงินทุน

2.2. 2. พื้นฐานการดำเนินธุรกิจ

2.3. 3. ผลผลิต

2.4. 4. โอกาสและความได้เปรียบทางด้านกลยุทธ์

3. ความท้าทายของระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ

3.1. 1.การบูรณาการและภาพรวมของทั้งองค์กร

3.2. 2.การบริหารงานและการฝึกอบรมพนักงาน

3.3. 3.การพิจารณามูลค่าของระบบงานและการบริหารความต้องการของระบบงาน

3.4. 4.การปรับตัวเข้ากับโลกาภิวัติ