ความเป็นมาของการใช้ระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความเป็นมาของการใช้ระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ by Mind Map: ความเป็นมาของการใช้ระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ

1. ระบบสารสนเทศคืออะไร

1.1. กลุ่มของส่วนประกอบต่างๆที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ทำการรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และกระจายข่าวสาร เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและควบคุมองค์กร นอกจากการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ ประสานการทำงานและควบคุมแล้ว ระบบสารสนเทศยังช่วยผู้บริหารและพนักงานในการวิเคราะห์ปัญหา มองเห็นวัตถุที่มีโครงสร้างซับซ้อน และสร้างสินค้าใหม่

2. ความสำคัญของระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ

2.1. มีเหตุผลหลักอยู่ 4 ประการที่สามารถบอกได้ว่าทำไมระบบสารสนเทศจึงมีความสำคัญในงานธุรกิจ 1. การบริหารเงินทุน 2. พื้นฐานการดำเนินธุรกิจ 3. ผลผลิต 4. โอกาสและความได้เปรียบทางด้านกลยุทธ์

3. ความท้าทายของระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ

3.1. การบูรณาการและภาพรวมของทั้งองค์กร

3.1.1. เนื่องจากองค์กรขนาดใหญ่ประกอบด้วยระบบงานขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก และด้วยจำนวนพนักงานที่ถูกแทนที่ด้วยพนักงานใหม่ที่ค่อนข้างสูงที่มักจะเกิดขึ้นในหลายปีที่ฝ่านมานี้ การฝึกอบรมให้พนักงานเรียนรู้วิธีการใช้ระบบงานที่มีอยู่ และเรียนรู้ระบบงานใหม่ กลับกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเรื่องหนึ่ง เห็นได้ชัดว่าถ้าปราศจากการฝึกอบรมหรือมื่อมีการฝึกอบรมในระดับจำกัดแล้ว พนักงานและผู้บริหารจะไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อทำให้เกิดข้อได้เปรียบสูงสุด และผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นการได้รับผลตอบแทนในระดับต่ำ จากการลงทุนพัฒนาระบบขึ้นมาใช้งาน

3.2. การพิจารณามูลค่าของระบบงานและการบริหารความต้องการของระบบงาน

3.3. เมื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีพลังอำนาจในการทำงานสูงมาใช้ จะทำให้ราคาของข่าวสารลดลง ทำให้เกิดความต้องการใช้ข่าวสารและบริการจากเทคโนโลยีแพร่กระจายไปทั่วทั้งองค์กร อย่างไรก็ตาม ถ้าพนักงานและผู้บริหารมีความเชื่อว่าการให้บริการข่าวสารนั้นได้มาฟรี ก็จะทำให้ความต้องการของเขาเหล่านั่นเกิดขึ้นมาจนไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารธุรกิจก็คือ ความเข้าใจว่าระบบใดที่มีความจำเป็นจะต้องนำมาใช้งานจริงๆระบบงานใดที่ช่วยสร้างผลผลิตให้สูงขึ้นและทำให้มีผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในระดับสูง และระบบใดเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกแต่มีราคาสูงในขณะที่ให้ผลตอบแทนต่ำ

3.4. การปรับตัวเข้ากับโลกาภิวัติ

3.4.1. องค์กรธุรกิจมีความเข้าใจในความต้องการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อที่จะดำรงอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างไร? การเติบโตอย่างรวดเร็วในการค้าขายระหว่างประเทศและการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจระดับโลกได้เรียกร้องให้มีการสร้างระบบสารสนเทศมีความสามารถในการสนับสนุนทั้งทางด้านการผลิตและการขายสินค้าในหลายๆประเทศ ในอดีตที่ผ่านมาสำนักงานท้องถิ่นแต่ละแห่งขององค์กรที่มีเครือข่ายกระจายอยู่หลายประเทศ ได้มุ่งเน้นไปในทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในท้องถิ่นของตนเอง ในแต่ละประเทศประกอบไปด้วยภาษา วัฒนธรรม การเมืองที่แตกต่างออกไป การมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะท้องถิ่นมักจะนำไปสู่ความสับสนและความล้มเหลวในการควบคุมการบริหารงานจากส่วนกลางในที่สุด ในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการบูรณาการและสามารถนำไปใช้งานได้หลายประเทศองค์กรธุรกิจจะต้องพัฒนามาตรฐานสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสื่อสารที่สามารถใช้งานได้ทั่วโลก นั่นคือการสร้างระบบการบัญชีและการรายงานที่ทำงานได้ในหลายวัฒนธรรมและออกแบบกระบวนการทำงานข้ามชาติขึ้นมาใช้งาน