Giai đoạn phát triển của tập thể

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Giai đoạn phát triển của tập thể by Mind Map: Giai đoạn phát triển của tập thể

1. 1. Tập thể mới hình thành

1.1. Các nhân viên

1.1.1. Chưa hiểu biết lẫn nhau

1.1.2. Chưa có phong trào hoạt động chung

1.1.3. Giữ nhiều cái riêng

1.1.4. Chưa có sự phối hợp đồng bộ

1.2. Người lãnh đạo

1.2.1. chưa hiểu biết

1.2.1.1. nhân viên trong tập thể

1.3. NHÀ QUẢN TRỊ

1.3.1. chú ý xây dựng hệ thống tổ chức

1.3.2. thiết lập KĨ LUẬT chặt chẽ

1.3.3. dùng biện pháp lãnh đạo CỨNG RẮN, CƯƠNG QUYẾT

1.3.4. đưa ra yêu cầu hợp lí

1.3.5. kiểm tra kịp thời

1.4. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TẬP THỂ TRONG GIAI ĐOẠN NÀY LÀ HOÀN TOÀN ĐỘC ĐOÁN

2. 2. Tập thể phân chia

2.1. GUU

3. 3. Tập thể phát triển cao