Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Computer System by Mind Map: Computer System

1. ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์

1.1. ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะประกอบด้วย การรับเข้าข้อมูล ประมวลผล แสดงผล และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานได้สมบูรณ์ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และส่วนบุคลากร (Peopleware)

2. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

2.1. Hard Ware

2.1.1. Hard Ware คือเป็นองค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ วงจรไฟฟ้า ตัวเครื่อง จอภาพ เครื่องพิมพ์ คีร์บอร์ด

2.1.1.1. Input ทำหน้าที่รับโปรแกรมคำสั่ง และข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

2.1.1.2. Process ทำหน้าที่ในการทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรม

2.1.1.3. Output ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล หรือผ่านการคำนวณแล้ว

2.1.1.4. Storage หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง หน่วยเก็บข้อมูลสำรองยังมีความจุที่สูงมาก ข้อเสียของหน่วยเก็บข้อมูลสำรองคือการเรียกใช้ข้อมูลจะช้ากว่าหน่วยความจำหลักมาก

2.1.1.4.1. Secondary Storage เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล หรือโปรแกรมที่จะป้อนเข้าสู่หน่วยความจำหลักภายในเครื่องก่อนทำการประมวลผลโดยซีพียูและเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลนั้นด้วย ปัจจุบันรู้จักในนามฮาร์ดดิสก์(Hard disk) หรือแผ่นฟร็อปปีดิสก์(Floppy Disk)

2.1.1.4.2. primary storage หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือความจำหลัก ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูลเพื่อเตรียมส่งให้หน่วยประมวลผลกลางทำการประมวลผล และรับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเพื่อส่งออกหน่วยแสดงข้อมูลต่อไป

2.2. Soft Ware

2.2.1. Soft Ware คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นมาเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

2.2.1.1. System Software หรือซอฟแวร์ระบบ คือโปรแกรม ที่ใช้ในการควบคุมระบบการ ทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยส่วนมากแล้วจะติดตั้งมากับเครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจากซอฟต์แวร์ระบบเป็นส่วนควบคุมทำงานต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์

2.2.1.2. Application Softwareหรือซอฟแวร์ประยุกต์คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะด้านเอกสาร บัญชี การจัดเก็บข้อมูล

2.3. People Ware

2.3.1. People Ware คือ บุคคล/กลุ่มคนที่ต้องทำงานหรือใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อป้อนคำสั่งต่างๆ ให้เครื่องทำงานตามต้องการ จะเห็นได้ว่าบุคลากรทางคอมพิวเตอร์บางกลุ่มทำหน้าที่สร้างกระบวนการให้แก่บุคลากรทางคอมพิวเตอร์กลุ่มอื่นๆ เพื่อให้การทำงานหรือใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.3.1.1. Systems Analyst and Designer : SA ทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ

2.3.1.2. Programmer เขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเขียนตามแผนผังที่นักวิเคราะห์ระบบได้เขียนไว้

2.3.1.3. User เป็นผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์

2.3.1.4. Operator คือ ผู้ประกอบการ

2.3.1.5. Database Administrator : DBA บุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล

2.3.1.6. System Manager ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน

2.4. Data / Information

2.4.1. Data/ Information หรือ ข้อมูล/สารสนเทศ คือ ข้อมูลต่างๆที่เรานำมาให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลคำนวณ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้มาเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการ

2.4.1.1. Dataหมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ประจำวัน ในการดำเนินธุรกิจ เช่น รายการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า เป็นต้น ข้อมูลสามารถเป็นได้หลายชนิด เช่น รูปถ่าย ตัวอักษร

2.4.1.2. Informationมายถึงข่าวสารที่ได้จากข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง การนำ ข้อมูลดิบ (raw data) มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่ สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

2.5. Procedure

2.5.1. Procedure คือ หมายถึงกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะมีขั้นตอนสลับซับซ้อนหลายขั้นตอน

3. สมาชิกกลุ่ม

3.1. น.ส.ปิยาพัชร จันทร์แจ่มศรี เลขที่ 18

3.2. น.ส.หยาดทิพย์ คงเดิม เลขที่ 19

3.3. น.ส.ญาดา พริกคง เลขที่ 20

3.4. น.ส.ณัฐชยา มีเพียร เลขที่ 21