Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Computer System by Mind Map: Computer System

1. 2.2 Software

1.1. System Software

1.1.1. คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ แบ่งได้ 4 ชนิด คือ 1.ระบบปฏิบัติการ เช่น Windows DOS 2.ยูทิลิตี้ เช่น Norton Scan Virus 3.ดีไวซ์ไดเวอร์ เช่น Microsoft Office Driver Printer 4.ตัวแปลภาษา เช่น ภาษาจาวา

1.2. Appication Software

1.2.1. คือ โปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้เขียนมาเพื่อใช้งานเอง แบ่งได้ 2 ชนิดคือ 1.User Program คือ โปรแกรมที่ผู้ใช้เขียนมาใช้เอง โดยใช้ภาษาระดับต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมระบบบัญชี, โปแกรมควบคุมสต็อกสินค้า 2.Package Program คือโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างหรือเขียนขึ้นมาโดยบริษัทต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนำไปใช้งานต่าง ๆ

2. 2.3 People ware

2.1. 2.3.1 Systems Analyst and designer : SA(นักวิเคราห์และนักออกแบบระบบ)

2.1.1. -มีหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาและปรับแต่งระบบเพื่อให้เหมะสมต่อการประเมิณค่าของคอมพิวเตอร์

2.1.2. ลักษณะการทำงาน 1.เริ่มงานโดยการหาข้อมูล ศึกษาและค้นหาปัญหาหรือความต้องการขององค์กรกำหนดเป้าหมายของการทำงาน ค้นหาปัญหาและแบ่งปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานย่อย 2.ออกแบบรายงานของคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการ 3.ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบนั้น ๆ ให้กับฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ต้องทดสอบให้มั่นใจว่าโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการทำงานได้จริงตามที่ได้ออกแบบไว้ 4.ทำงานร่วมกับผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อบกพร่องของโปรแกรม และทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้นใหม่ว่าสามารถเข้ากันได้กับระบบเดิมที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่ 5.วิเคราะห์ระบบเครือข่ายต่างๆ เช่น LAN WAN Internet หรือ Intranet เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.2. 2.3.2 Programmer(โปรแกรมเมอร์)

2.2.1. หมายถึงผู้เขียนโปรแกรมตามผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้กำหนด เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานในองค์กร กลุ่มนี้จะศึกษามาทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ สามารถเขียนคำสั่งคอมพิวเตอร์โดยภาษาต่างๆ ได้ และเป็นนักพัฒนาโปรแกรมให้คนอื่นเอาไปใช้งาน

2.3. 2.3.3 User(ผู้ใช้งาน)

2.3.1. หมายถึงผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป สามารถทำงานตามหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆ เช่น การพิมพ์งาน การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

2.4. 2.3.4 Operator(ผู้ประกอบการ)

2.4.1. ทำหน้าที่ควบคุมเครื่อง เตรียมข้อมูล และป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

2.5. Database Administrator:DBA

2.5.1. คือ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ทำหน้าที่ 1.ติดตั้งโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูลในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 2.กำหนดและสร้างโครงสร้างต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นฐานข้อมูล 3.กำหนดพื้นที่ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล 4.ติดต่อกับยูสเซอร์ที่ใช้งานฐานข้อมูลอยู่เสมอ 5.กำหนดความปลอดภัยและสิทธิ์ ในการใช้งานฐานข้อมูลให้แก่ยูสเซอร์ต่างๆ 6.กำหนดนโยบายในการสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูลกลับคืนมา 7.มอนิเตอร์การใช้งานฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้งานฐานข้อมูล 8.บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูลเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 9.างแผนการอัพเกรดเวอร์ชั่นของฐานข้อมูล

2.6. System Manager

2.6.1. เป็นผู้มีหน้าที่บริหารทรัพยากรทุกชนิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

3. 2.1 Hardware

3.1. Input

3.1.1. คือ หน่วยรับข้อมูลเป็นอุปกรณ์รับเข้า ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ เช่น แป้นพิมพ์และเม้าส์

3.2. Process

3.2.1. คือ หน่วยประมวลผลกลางหรือเรียกโดยทั่ว ๆ ไปว่า CPU ซึ่งถือว่าเป็นสมองของระบบคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ หน่วยควบคุม หน่วยคำนวณ

3.3. Output

3.3.1. คือหน่วยที่ทำหน้าที่นำผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณหรือการประมวลผลมาแสดงให้ผู้ใช้ทราบหรือนำไปใช้งาน เช่น อุปกรณ์แสดงผลหน้าจอ อุปกรณ์ขับเสียง

3.4. Storage

3.4.1. Primary Storage

3.4.1.1. คือหน่วยความจำหลักเป็นส่วนที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆ ก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยประเมิลผลกลางเพื่อทำการประมวลผลต่อไป เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลในหน่วยความจำก็จะหายไปหมด

3.4.2. Secondary Storage

3.4.2.1. คือ หน่วยความจำรอง จะช่วยแก้ไขปัญหาการสูญเสียของข้อมูล จากไฟฟ้าดับเพราะข้อมูลต่างๆที่ส่งเข้ามาประมวลผล เมื่อเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำไปเก็บในความจำหลักประเภทแรม หากปิดเครื่องหรือมีปํญหาทางไฟฟ้า อาจทำให้คอมพิวเตอร์สูญหายจึงจำเป็นต้องมีหน่วยความจำสำรอง เพื่อนำข้อมูลจากหน่วยความจำแรมมาเก็บไว้ใช้งานในครั้งต่อไป เช่น ฮาร์ดดิสก์ แผ่นบันทึก ซีดีรอม ดีวีดี หน่วยความจำแบบแฟลช

4. รายชื่อสมาชิก 1.นางสาวพิชญาภา อินทร์นาค No.30 2.นางสาวสุชัญญา เทพนุ้ย No.31 3.นางสาวณัฐรดา สมภักดี No.32 4.นางสาวเนตรนคร ณ นคร No.33

5. ความหมาย

5.1. ในการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแล้วให้ได้ผลลัพธ์ออกมาตามความต้องการของผู้ใช้งานนั้นย่อมต้องมีองค์ประกอบที่เรียกว่า ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายประเภททำงานร่วมกัน โดยมีคำสั่งหรือที่เรียกว่าโปรแกรมเป็นตัวสั่งการให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานได้ตามที่มนุษย์ต้องการ

6. 2. องค์ประกอบ

6.1. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มี 4 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, บุคลากร, ข้อมูลและสารสนเทศ

7. 2.4 Data / information

7.1. Data

7.1.1. ข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีค่า เพราะข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร์ จะนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ หรือช่วยการแสดงผล หรือนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ข้อมูลบางอย่างอาจมีค่ามากกว่า hardware เสียอีก

8. 2.5 Procedure

8.1. กระบวนการทำงานเป็นการทำงานให้ได้ผลตามต้องการต้องมีลำดับการทำงาน หรือขั้นตอนที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ จึงต้องมีคู่มือผู้ใช้ หรือคู่มือระบบ ให้ผู้ใช้จัดการกับคอมพิวเตอร์ และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด