Computer System ระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Computer System ระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: Computer System ระบบคอมพิวเตอร์

1. ความหมาย

1.1. หมายถึง ขั้นตอนการปฎิบัติงานของคอมพิวเตอร์ ที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร

1.2. เพื่อให้ผลออกมาตามที่ต้องการ ซึ่งคอมพิวเตอร์ จะทำงานได้สมบูรณ์เมื่อประกอบปด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และส่วนบุคลากร

2. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

2.1. 2.1 Hardware

2.1.1. Input

2.1.1.1. หน่วยรับข้อมูล

2.1.1.1.1. เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้สู่คอมพิวเตอร์

2.1.2. Process

2.1.2.1. หน่วยประมวลผลกลาง(ซีพียู)

2.1.2.1.1. มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน เข้ามาทางอุปกรณ์อินพุต ตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการใช้งาน

2.1.3. Output

2.1.3.1. หน่วยแสดงผล

2.1.3.1.1. ทำหน้าที่แสดงผลจากการประมวลผล โดยนำผลที่ได้ออกจาก หน่วยความจำหลักแสดง ให้ผู้ใช้ได้เห็นทางอุปกรณ์ส่งออก อุปกรณ์ส่งออกที่นิยมใช้ส่วนใหญ่

2.1.4. storage

2.1.4.1. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

2.1.4.1.1. Secondary Storage

2.1.4.1.2. Primary Storage

2.2. System Software

2.2.1. คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการระบบระบบคอมพิวเตอร์

2.2.2. จัดการอุปกรณ์รับเข้าและส่งออก

2.2.3. ทำหน้าที่ประสานการทำงาน ติดต่อการทำงาน ระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ Software ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3. 2.2 Software

2.3.1. Application Software

2.3.1.1. คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะด้านเอกสาร บัญชี การจัดเก็บข้อมูล

3. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

3.1. 2.3 peopleware

3.1.1. System Analysist :SA

3.1.1.1. คือ ผู้ที่ศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่

3.1.1.2. ทำการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงาน

3.1.2. Programmer

3.1.2.1. คือ ผู้เขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์

3.1.2.2. โดยเขียนตามแผนผังที่นักวิเคราะห์ระบบได้เขียนไว้

3.1.3. User

3.1.3.1. คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป

3.1.3.2. จะเป็นผู้ปฏิบัติหรือกำหนดความต้องการในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

3.1.3.3. ต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง และวิธีการใช้งานโปรแกรม

3.1.4. Operator

3.1.4.1. คือ บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

3.1.5. Database Administrator : DBA

3.1.5.1. กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล

3.1.5.2. ควบคุมให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

3.1.5.3. ทำหน้าที่กำหนดสิทธิการใช้งานข้อมูล

3.1.5.4. กำหนดในเรื่องความปลอดภัยของการใช้งาน

3.1.5.5. ดูแลดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ให้ทำงานอย่างปกติ

3.1.6. System Manager

3.1.6.1. คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน

3.2. 2.4 Data/Information

3.2.1. Data

3.2.1.1. ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ทำความหมายแทนสิ่งเหล่านั้น

3.2.2. Information

3.3. 2.5 Procedure

3.3.1. กระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

3.3.2. ในการทำงานผู้ใช้จำเป็นต้องทราบขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3.3.3. ซึ่งอาจจะมีขั้นตอนสลับซับซ้อนหลายขั้นตอน

3.3.4. ดังนั้นจึงควรมีคู่มือในการปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลผู้ใช้ หรือข้อมูลผู้ดูแลระบบ

4. รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1.น.ส.อมลณัฐ คงสมจิตต์ เลขที่21 2.น.ส.เฟรยา สมุทร์เก่า เลขที่22 3.น.ส.ศศิธร ฟองสมุทร เลขที่ 23 4.น.ส.จิราพัชร ดาทุมมา เลขที่24