Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Computer System by Mind Map: Computer System

1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1.1. 1. Hardware

1.1.1. Process

1.1.1.1. กระบวนการประมวลผล

1.1.2. Input

1.1.2.1. ข้อมูลต่าง ๆ ที่ป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการประมวลผล

1.1.3. Output

1.1.3.1. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว

1.1.4. Storage

1.1.4.1. Primary Storage

1.1.4.1.1. หน่วยความจำหลัก มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยประเมิลผลกลางเมื่อเปิดเครื่ององคอมพิวเตอร์ข้อมูลในหน่วยความจำก็จะหายไปหมด

1.1.4.2. Secondary Storage

1.1.4.2.1. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง เป็นหน่วยเก็บข้่อมูลถาวร

1.1.4.2.2. ซอฟเเวร์ที่ช่วยในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ จัดการอุปกรณ์รับเข้า และส่งออก การรับข้อมูล การสื่อสารข้อมูล

1.2. 2. Software

1.2.1. Application Software

1.2.1.1. โปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น บัญชี การจัดเก็บข้อมูล

1.2.1.1.1. เช่น 1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน 2. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

1.2.2. System Software

1.2.2.1. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อปฏิบัติการกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

1.2.2.1.1. เช่น 1. โปรแกรมที่ทำงานทางด้านควบคุม 2. ระบบปฏิบัติการของไมโครคอมพิวเตอร์ 3. ระบบปฏิบัติการสามารถแบ่งออกตามลักษณะ การ่ทำงาน

1.3. 3. People Ware

1.3.1. คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่ต้องทำงานหรือใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อป้อนข้อมูลหรือใช้คำสั่งต่างๆ ให้เครื่องทำงานตามต้องการ

1.3.1.1. 3.1)System Analyst and Designer :SA

1.3.1.1.1. คือ บุคคลที่มีหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ ซึ่งปกติแล้วนักวิเคราะห์ระบบควรจะอยู่ในทีมระบบสารสนเทศขององค์กรหรือธุรกิจนั้น ๆ การที่มีนักวิเคราะห์ระบบในองค์กรนั้นเป็นการได้เปรียบ เพราะจะรู้โดยละเอียดว่า การทำงานในระบบนั้น ๆ เป็นอย่างไร และอะไร คือความต้องการของระบบ

1.3.1.2. 3.2)Programmer

1.3.1.2.1. คือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมสามารถหมายถึงผู้ที่เชี่ยวชาญในการโปรแกรมเฉพาะด้าน หรือผู้ที่สามารถเขียนรหัสซอฟต์แวร์ได้หลากหลายข้อมุล

1.3.1.3. 3.3)User

1.3.1.3.1. คือ ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เป็นเครื่องมือในอันที่จะทำงานให้บรรลุผล แต่ทั้งนี้จะไม่นับรวม นักเขียนโปรแกรม และวิศวกรคอมพิวเตอร์ เข้าไปด้วย

1.3.1.4. 3.4)Operator

1.3.1.4.1. คือ ผู้ประกอบการ

1.3.1.5. 3.5)Database Administrator

1.3.1.5.1. คือ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ทำหน้าที่ ติดตั้งโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูลในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ กำหนดและสร้างโครงสร้างต่างๆ

1.3.1.6. 3.6)System Manager

1.3.1.6.1. คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน เป็นผู้ที่มีความหมายต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานเป็นอย่างมาก

1.4. 4. Data Information

1.4.1. 4.1)Data

1.4.1.1. คือ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์ แทนปริมาณหรือการกระทำต่าง ๆ ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล

1.4.2. 4.2)Information

1.4.2.1. หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา และอยู่ในรูปที่ใช้ได้ สารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี

2. ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์

2.1. หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะประกอบด้วย การรับเข้าข้อมูล ประมวลผล แสดงผล และข้อมูลป้อนกลับ

3. รายชื่อสมาชิก

3.1. 1.นาย กฤษกร รัตนชัย เลขที่ 5

3.2. 2.นาย พิสิฐกร สุนทรมัฏฐ์ เลขที่ 6

3.3. 3.นาย นรงชัย ชัยคง เลขที่ 7

3.4. 4นาย พลวัฒน์ ฉวีบุญยาศิลป์ เลขที่ 8